Balirunners

Algemene Voorwaarden

STICHTING LOOPGROEP BALI RUNNERS 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

Stichting Loopgroep Bali Runners heeft uitsluitend bestuursleden, welke gezamenlijk bevoegd zijn en die zich tot doel hebben gesteld om fondsen te werven en projecten te financieren op het eiland Bali, dan wel andere eilanden in Indonesië, van stichtingen en andere organisaties, die zich bezighouden met de hulpverlening aan kinderen met een loopbeperking (meestal klompvoet).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen, die deelneemt aan een evenement georganiseerd door Stichting Loopgroep Bali Runners.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedereen, die zich in de toekomst in zal schrijven als lid van Stichting Loopgroep Bali Runners.

 

Artikel 1, Deelname  

 1. Met evenementen worden bedoeld alle activiteiten die worden georganiseerd door Stichting Loopgroep Bali Runners, zoals onder andere wedstrijden, trainingen, festiviteiten, cursussen en fondsenwerving.
 2. Deelname aan een evenement is uitsluitend mogelijk door iemand, die tenminste de door de Stichting Loopgroep Bali Runners voor deelname aan het evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 3. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Loopgroep Bali Runners.
 5. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Het bestuur van Stichting Loopgroep Bali Runners kan in bijzondere gevallen van deze regel afwijken.
 6. Stichting Loopgroep Bali Runners kan op grond van omstandigheden, welke buiten haar macht liggen, besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. De deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het evenement op een nader vast te stellen vervangende datum of de eerstvolgende editie van het evenement. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de deelnemer niet in staat is tot deelname op de vervangende datum. Een besluit van Stichting Loopgroep Bali Runners om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 2, Aansprakelijkheid  

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Stichting Loopgroep Bali Runners is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Stichting Loopgroep Bali Runners toe te rekenen opzet of grove schuld. Sponsors van het evenement en de gemeente waarin het evenement plaats vindt zijn, op dezelfde voet als Stichting Loopgroep Bali Runners, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Stichting Loopgroep Bali Runners voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Stichting Loopgroep Bali Runners tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de stichting ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede psychische en fysieke gezondheid vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.
 5. De deelnemer vrijwaart Stichting Loopgroep Bali Runners voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Stichting Loopgroep Bali Runners, roepnaam Bali Runners, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68036523 en statutair gevestigd op het adres Evershoef 8, 5091 GA Middelbeers.

 

Artikel 3, Privacy

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Stichting Loopgroep Bali Runners voor openbaarmaking van tijdens of rond evenementen gemaakt beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.
 2. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Loopgroep Bali Runners opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Stichting Loopgroep Bali Runners tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Indien de deelnemer schriftelijk of per e-mail aangeeft bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Stichting Loopgroep Bali Runners, zal deze dat verzenden stop zetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Stichting Loopgroep Bali Runners tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 4, Wedstrijdreglement  

 1. Op de deelname aan het evenement is van toepassing de wedstrijdinformatie welke voorafgaand aan het evenement kenbaar zal worden gemaakt via de website www.balirunners.nl.
 2. De deelnemer is gebonden aan de regels voor hardloopwedstrijden, welke door de organiserende stichting worden toegepast conform de richtlijnen van de Atletiekunie.
 3. Stichting Loopgroep Bali Runners stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Stichting Loopgroep Bali Runners kan voor een evenement prijzen vaststellen. Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een reeds toegekende prijs moet in deze gevallen door de deelnemer worden teruggeven aan Stichting Loopgroep Bali Runners.
 4. Stichting Loopgroep Bali Runners is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien dit op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.
 5. Deelnemers dienen de instructies op te volgen van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken kennelijk tot de organisatie van het evenement behoren.

Gepubliceerd op 2 augustus 2021

Stichting Loopgroep Bali Runners, roepnaam Bali Runners, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68036523 en statutair gevestigd op het adres Evershoef 8, 5091 GA Middelbeers.


 

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail