Balirunners

Financieel jaarverslag 2020 van de stichting loopgroep Bali Runners

Op welke periode heeft dit verslag betrekking ?

De stichting Loopgroep Bali Runners is opgericht bij een notariële acte van 6-2-2017,  opgemaakt door Notaris A.J.A.M. Marks te Oirschot. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1-1-2020 tot en met 31-12-2020.

Relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners.

De relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners luiden als volgt:

Naam: Stichting Loopgroep Bali Runners
Datum van oprichting: 06-02-2017
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 8572.74.946
KVK-nummer: KVK Eindhoven 68036523
Statutair adres tot 1-10-2018: Bekersberg 4, 5688JN Oirschot
Statutair adres vanaf 1-10-2018: Andreasstraat 9a, 5091BC Oostelbeers
Statutair adres vanaf 15-3-2020: Evershoef 8, 5091GA Middelbeers
Email adres: smetserskees@hotmail.com
Website: www.balirunners.nl
Bankrekening nummer: NL34RABO 0316590371
Datum ingang ANBI-aanwijzing: 06-02-2017
Activiteiten omschrijving: Het werven van fondsen voor de financiering van projecten op Bali, dan wel andere eilanden in Indonesië, van stichtingen en andere organisaties, die zich bezig houden met de hulpverlening aan kinderen met een beperking.

 

Huidige samenstelling bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Naam: Functie: Bestuurslid vanaf:
Henk van den Oord Voorzitter 6-2-2017
Kees Smetsers Penningmeester 6-2-2017
Johan Pijnenburg Secretaris 6-2-2017
Henk van Gerven Lid van het bestuur 6-2-2017
Antoinet Hems Lid van het bestuur 6-2-2017
Elia Deenen Lid van het bestuur 6-2-2017
Linda Timmermans Lid van het bestuur 1-5-2018
Piet van Oirschot Lid van het bestuur 1-5-2018
Bas Lemmens Lid van het bestuur 1-12-2019

 

Realisatie besteding beschikbare gelden per 1-1-2020.

Blijkens het jaarverslag over het jaar 2019 was er op 31-12-2019 een bedrag van 14.564,33 euro beschikbaar voor de financiering van projecten van stichtingen in Indonesië, waarvoor door de betreffende stichtingen een projectvoorstel was ingediend.

Rekening houdende met het beschikbare saldo op de bankrekening per 31-12-2019, alsmede de in het begin van het jaar 2020 ontvangen inkomsten, heeft het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners de hierna volgende donaties toe te kennen.

Donatie aan stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra (15.000,00 euro)

Op 17-06-2020 werd aan de stichting Harapan Jaya Nederland een bedrag van 15.000,00 euro gedoneerd. Deze donatie was bestemd voor het project van de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya in Pemantangsiantar op het eiland Sumatra in Indonesië. Het bedrag van 15.000,00 euro heeft betrekking op de totale kosten van de operaties en revalidatie van 15 Indonesische kinderen, die een loopbeperking hadden en op genoemd project zijn geopereerd of een andere behandeling hebben ondergaan. Ter zake van deze donatie werd in Aerdenhout aan Zuster Jeannette van Paassen, oprichtster van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, een cheque overhandigd van 15.000,00 euro.

Een gedeelte van de betreffende 15 Indonesische kinderen is in februari/maart 2020 op het project van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya geopereerd door een team van Belgische en Nederlandse orthopedisch chirurgen.

Het resterende gedeelte van de 15 Indonesische kinderen kon via de zogenaamde “Ponsetimethode” geholpen worden. Deze kinderen hoefden niet geopereerd te worden, maar konden via deze methode geholpen worden.

Na de geslaagde operaties en de behandelingen via de “Ponsetimethode” hebben alle 15 kinderen een revalidatietraject doorlopen, dat eindigde omstreeks juli 2020. Het complete traject heeft langer dan normaal geduurd vanwege de coronacrisis, die ook in Indonesië grote gevolgen heeft gehad. Na de revalidatie hebben de 15 kinderen de eerste stappen van hun leven kunnen zetten c.q. voor het eerst goed kunnen lopen, rennen en spelen met hun vriendjes.

De Bali Runners ontvingen van de contactpersoon bij de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra een eindafrekening, waarop de kosten van de operaties van de betreffende 15 kinderen zijn samengevat. Op basis van deze samenvatting en aanvullende informatie is het bedrag van 15.000,00 euro gedoneerd. Op de hierna volgende foto staat een afbeelding van genoemde afrekening.

De Bali Runners zijn heel blij met de wijze, waarop de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya vóór, tijdens en na de operatie, de stichting Loopgroep Bali Runners heeft voorzien van foto’s en andere informatie omtrent de geopereerde kinderen.

Bij de 15 kinderen, die via een operatie zijn geholpen, waren ook een drietal kinderen, die door Marjanne Oomen van de stichting Stepping Stones Bali geselecteerd waren.

 

Donatie aan stichting Stepping Stones Bali (3.000,00 euro)

Naast de financiering van de operaties van de drie kinderen, die door Marjanne Oomen van de stichting Stepping Stones Bali geselecteerd waren, hebben de Bali Runners het klompvoetproject van de stichting Stepping Stones Bali ondersteund via een donatie.

Op 17-07-2020 werd een bedrag van 3.000,00 euro gedoneerd aan de stichting Stepping Stones Bali, die statutair is gevestigd in Oirschot. Deze donatie was bestemd voor het klompvoetproject van de stichting Stepping Stones Bali. Met name worden hierbij bedoeld de behandelingen (gips, braces, fysiotherapie en revalidatie), die via de “Ponseti”methode” worden uitgevoerd, alsmede alle andere activiteiten die daarmee verband houden.

In verband met genoemde donatie werd een cheque overhandigd aan Geertjan Oomen, penningmeester van de stichting Stepping Stones Bali, in het bijzijn van Christ Oomen, de vader van Geertjan Oomen.

 

De Bali Runners zijn heel blij met de wijze, waarop de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya vóór, tijdens en na de operatie, de stichting Loopgroep Bali Runners heeft voorzien van foto’s en andere informatie omtrent de geopereerde kinderen.

Bij de 15 kinderen, die via een operatie zijn geholpen, waren ook een drietal kinderen, die door Marjanne Oomen van de stichting Stepping Stones Bali geselecteerd waren.

 

Donatie aan stichting Stepping Stones Bali (3.000,00 euro)

Naast de financiering van de operaties van de drie kinderen, die door Marjanne Oomen van de stichting Stepping Stones Bali geselecteerd waren, hebben de Bali Runners het klompvoetproject van de stichting Stepping Stones Bali ondersteund via een donatie.

Op 17-07-2020 werd een bedrag van 3.000,00 euro gedoneerd aan de stichting Stepping Stones Bali, die statutair is gevestigd in Oirschot. Deze donatie was bestemd voor het klompvoetproject van de stichting Stepping Stones Bali. Met name worden hierbij bedoeld de behandelingen (gips, braces, fysiotherapie en revalidatie), die via de “Ponseti”methode” worden uitgevoerd, alsmede alle andere activiteiten die daarmee verband houden.

In verband met genoemde donatie werd een cheque overhandigd aan Geertjan Oomen, penningmeester van de stichting Stepping Stones Bali, in het bijzijn van Christ Oomen, de vader van Geertjan Oomen.

Doelstelling voor het jaar 2020.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft zich voor het jaar 2020 tot doel gesteld om zoveel gelden in te zamelen dat, net als in de voorgaande jaren, een groot aantal kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking geholpen kunnen worden en een betere toekomst kunnen krijgen.

De negen hardlopers uit Spoordonk, Oostelbeers en Best, die samen het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners vormen, hebben in 2020 op de zelfde wijze als in voorgaande jaren getracht hun doel te bereiken.

Door de verspreiding van het coronavirus konden de Bali Runners echter het grootste gedeelte van hun plannen niet uitvoeren.

De Groene Woud Lente Trail, die door de Bali Runners op 19 april 2020 georganiseerd zou worden, moest afgelast worden. Als alternatief werd, met inachtneming van de coronaregels, een “voor een appel en een ei” loopevenement georganiseerd.

Vanaf maart 2020 konden de Bali Runners geen wedstrijden meer lopen. Dat was voor Bali Runner Bas Lemmens aanleiding om zelf een recordpoging te organiseren, waarbij hij zich liet sponsoren. Bali Runner Henk van Gerven liep in 2019 en 2020 twaalf marathons in twaalf maanden en liet zich daarbij ook sponsoren.

De speculaasactie van het jaar 2020 kon gelukkig wel doorgaan dankzij de bereidwillige medewerking van Jumbo Oirschot en Jumbo Middelbeers.

Naast genoemde bronnen van inkomsten waren de donaties van bedrijven, stichtingen en particuliere personen een welkome aanvulling op de hiervoor genoemde activiteiten. Deze donaties hebben dit moeilijke jaar toch nog goed gemaakt.

Samenvatting van de activiteiten van de stichting Loopgroep Bali Runners in het jaar 2020.

In het jaar 2020 heeft de stichting Loopgroep Bali Runners ondanks de coronacrisis via de volgende activiteiten getracht geld in te zamelen om haar doel te kunnen bereiken:

 • Organisatie van een alternatieve “voor een appel en een ei loop”;
 • Twaalf marathons in twaalf maanden (Henk van Gerven);
 • Persoonlijke recordpoging (Bas Lemmens);
 • Verkoop van pakketten speculaasbrokken;
 • Verkoop van vogelhuisjes en pallets speculaasbrokken (Henk van den Oord).

Balans per 01-01-2020.

Rekening courant bank 425,10 Reservering te betalen omzetbel. 530,77
Spaarrekening bank 14.670,00 Reservering donatie Stepping Stones 0,00
Reservering donatie Harapan Jaya 0,00
Reservering overige donaties 14.564,33
Totaal 15.095,10 Totaal 15.095,10

Balans per 31-12-2020.

Rekening courant bank 629,56 Reservering te betalen omzetbel. 0,00
Spaarrekening bank 12.471,42 Reservering donatie Stepping Stones 0,00
Reservering donatie Harapan Jaya 0,00
Reservering overige donaties 13.100,98
Totaal 13.100,98 13.100,98

 

Overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2020.

Appel en een ei loop 277,07
Twaalf marathons Henk 310,40
Recordpoging Bas 735,00
Speculaasactie 5.289,40
Donaties 10.083,49
Rente bank 1,42
Correctie omzetbelasting 0,77
Bankkosten 160,90
Resultaat 2020 16.536,65
Totaal 16.697,55 Totaal 16.697,55
Resultaat 2020 16.536,65
Donatie aan Stepping Stones Bali -3.000,00
Donatie aan Harapan Jaya Sumatra -15.000,00
Afname reserve in het jaar 2020 -1.463,35

 

Samenvatting beschikbare reserve op balans.

Beschikbare reserve op de balans per 1-1-2020: 14.564,33
Toename beschikbare reserve door resultaat 2020: 16.536,65
Subtotaal: 31.100,98
Afname beschikbare reserve door donaties in het jaar 2020: -18.000,00
Beschikbare reserve op  de balans per 31-12-2020: 13.100,98

 

 

Toelichting op overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2019.

Voor een appel en een ei loop

De “voor een appel en een ei loop” werd door de Bali Runners georganiseerd als alternatief voor de afgelaste Groene Woud Lente Trail. Zorgboerderij Het Scheind fungeerde als gastheer/gastvrouw voor dit alternatieve loopevenement. Na afloop was iedereen tevreden over de wijze, waarop dit loopevenement met inachtneming van de coronaregels was verlopen. De opbrengst was als volgt:

Ontvangen inschrijfgelden: 374,00
Ontvangen donatie: 10,00
Kosten inschrijven.nl: -57,43
Kosten Natuurmonumenten: -49,50
Netto opbrengst: 277,07

Twaalf marathons in twaalf maanden door Henk van Gerven

Henk van Gerven heeft in de periode februari 2019 tot en met februari 2020 een ongeloofijke prestatie geleverd door twaalf marathons in twaalf maanden te lopen. Hij liet zich daarbij sponsoren. De opbrengst was als volgt:

Ontvangen donaties in 2019: 1.245,64
Ontvangen donaties in 2020: 310,40

Persoonlijke recordpoging Bas Lemmens

Bas Lemmens heeft vanwege het feit, dat vanaf maart 2020 geen wedstrijden meer georganiseerd mochten worden en derhalve geen sponsoring mogelijk was, besloten om zelf een persoonlijke recordpoging te organiseren. Hij slaagde niet alleen glansrijk in zijn poging om zijn persoonlijke record op de halve marathon met vele minuten te verbeteren, maar hij bracht ook 735,00 euro aan sponsorgeld binnen.

Speculaasproject

De verwachtingen voor het speculaasproject van het jaar 2020 waren heel laag. Door de coronacrisis waren er dit jaar bijna geen verkooppunten en moest de opbrengst nagenoeg geheel gehaald worden uit de verkoop in de twee weekenden bij Jumbo Middelbeers en Jumbo Oirschot. De eigenaren van deze twee supermarkten hebben op een heel mooie manier hun steentje bijgedragen aan het resultaat van het speculaasproject.

Door het ontbreken van nagenoeg alle verkooppunten werden er veel minder pakketten speculaas verkocht. Dit werd echter goed gemaakt door de eigenaren, deelnemers en vrijwilligers van Zorgboerderij Het Scheiend, die voor de Bali Runners vogelhuisjes en pallets maakten. De opbrengst van de verkoop van deze vogelhuisjes en pallets was dermate hoog dat de afname van de verkoop van pakketten speculaas voor een groot gedeelte werd gecompenseerd. Uiteindelijk bracht de speculaasactie over het jaar 2020 een bedrag van 5.289,40 euro op. Dits is veel meer dan dat er vooraf verwacht werd. De berekening van de opbrengst luidt als volgt:

Verkoop van 2202 pakketten speculaas: 4.404,00
Verkoop van 272 vogelhuisjes met 272 pakketten speculaas: 2.720,00
Verkoop van 52 pallets met 104 pakketten speculaas: 260,00
Terugontvangen portokosten: 21,75
Terugontvangen kosten Novafarm: 37,50
Ontvangen donaties in het kader van het speculaasproject: 407,85
Inkoop 2620 pakketten speculaas (gesponsord door Jumbo Oirschot): -1.700,38
Kosten wikkels: -175,46
Donatie kosten wikkels (gesponsord door Grafiteam Bladel): 87,73
Inkoop chocoladeletters: -121,12
Donatie chocoladeletters (gesponsord door anonieme donateur): 121,12
Portokosten: -83,75
Donatie portokosten (gesponsord door anonieme donateur): 62,00
Kosten plakband/papier Novafarm: -37,50
Inkoop 150 vogelhuisjes: -675,00
Inkoop 122 vogelhuisjes (gesponsord door Zorgboerderij Het Scheiend) -0,00
Kosten pinbetalingen sumup: -39,34
Netto opbrengst speculaasactie: 5.289,40

 

Rente bank

Van de Rabobank is op 1 januari 2020 een bedrag van 1,42 euro aan rente ontvangen. Dit is de rente over het jaar 2019.

Overige ontvangen donaties

In verband met de privacy van personen zijn in onderstaand overzicht uitsluitend de donaties van bedrijven en stichtingen met naam genoemd.

Provinciaal Economaat (Paters Montfortanen Valkenburg aan de Geul) 5.000,00
Stichting Kringloop Handmelken Best 2.000,00
KBO Oirschot 500,00
Overbeek Verhuur BV Oirschot 500,00
Rabobank Club Support 442,82
Jumbo Middelbeers (statiegeld actie) 425,80
Bed and Breakfast Donkhoeve (metaaldetectors) 135,00
Subtotaal: 9.003,62
Overige donaties (anoniem vanwege de privacy) 1.079,87
Totaal ontvangen donaties: 10.083,49

In het totaal van de overige donaties (1.079,87 euro) is een bedrag van 343,70 euro begrepen, dat betrekking heeft op donaties van Bali Runners wegens door hen gelopen kilometers.

Bankkosten

De Bali Runners proberen de ontvangen donaties en andere inkomsten zoveel mogelijk te besteden aan hun goede doel. Daarom staan er elk jaar nagenoeg geen kosten in hun financiële jaarverslag. Dit jaar zijn de bankkosten de enige indirecte kostenpost, te weten:

Bankkosten betaalrekening en spaarrekening Rabobank: -148,81
Kosten aankoop sumup pinautomaat: -12,09
Totale bankkosten: -160,90

Beschikbaar bedrag per 31-12-2020

Uit dit financiële jaarverslag blijkt dat er op 31-12-2020 een bedrag van 13.100,98 euro beschikbaar is voor de financiering van projecten, waarvoor financieel onderbouwde projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de stichtingen, die hulp verlenen aan de kinderen op de projecten in Indonesië.

Een gedeelte van het bedrag van 13.100,98 euro moet gereserveerd worden voor de kosten, die in het begin van het jaar 2021 gemaakt zullen worden voor de organisatie van de Groene Woud Lente Trail, die gepland staat voor 18 april 2021.

Het aantal kinderen, dat van het bedrag van 13.100,98 euro geholpen kan worden, is afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen:

 • Welk bedrag moet gereserveerd worden voor de organisatie van de Groene Woud Lente Trail van 18 april 2021?
 • Wat is de aard van de beperking van de kinderen, die door de Bali Runners geholpen zullen worden ?
 • Is er sprake van een enkelvoudige of meervoudige beperking ?
 • Kunnen de kinderen geholpen worden via een operatie, of is een behandeling via de “Ponsetimethode” afdoende ?
 • Moeten de betreffende kinderen worden overgevlogen naar de locatie, waar de operatie en de daarop volgende revalidatie wordt uitgevoerd ?
 • Moeten de ouders van de betreffende kinderen tijdens de duur van de operatie en de revalidatie van hun kind aanwezig zijn bij hun kind ?

In verband met de nog steeds aanwezige verspreiding van het coronavirus is het niet uitgesloten dat er in februari/maart 2021 op het project van Harapan Jaya in Sumatra geen operaties kunnen worden uitgevoerd. Als dat het geval blijkt te zijn, dan kunnen de Bali Runners uitsluitend kinderen helpen die via de “Ponseti methode” geholpen kunnen worden. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering zal daarover duidelijkheid komen.

Slotopmerking

Uit dit verslag valt af te leiden dat het jaar 2020 voor de stichting Loopgroep Bali Runners een heel moeilijk jaar is geweest. De oorzaak ligt bij de verspreiding van het coronavirus. Mede daarom is het verheugend dat bedrijven en stichtingen, alsmede privé personen, de Bali Runners ruimhartig gesteund hebben. Daarvoor zijn de Bali Runners heel dankbaar.

De Bali Runners zijn blij dat zij er in geslaagd zijn om de kosten voor het jaar 2020, net als vorig jaar, te beperken tot de bankkosten. Hun doelstelling, om alle binnen gekomen donaties volledig te bestemmen voor het goede doel, is hiermee nagenoeg voor 100% bereikt.

De Bali Runners voelen zich verantwoordelijk voor een goede besteding van het geld, dat door sponsors is gedoneerd, en hopen dat dit financiële jaarverslag voldoende transparantie biedt aan de sponsors. Uiteraard zijn zij altijd bereid om vragen aangaande dit financiële jaarverslag te beantwoorden.

De Bali Runners zijn trots op het resultaat van dit moeilijke “coronajaar”.  Zonder de hulp van al hun sponsors en donateurs zou dit resultaat echter nooit mogelijk zijn geweest. Daarom willen zij bij deze iedereen bedanken, die aan dit resultaat een bijdrage heeft geleverd.

Samenvatting resultaten van de afgelopen jaren.

In de afgelopen jaren hebben de Bali Runners dankzij hun sponsors en donateurs de volgende donaties kunnen doen:

Aantal kinderen: Donatie voor Stepping Stones Bali: Aantal kinderen: Donatie voor Harapan Jaya Sumatra:
2017 3 operaties 6.250,00 euro
2018 1 operaties 1.500,00 euro 10 operaties 10.850,00 euro
2019 Klompvoetproject 3.000,00 euro 20 operaties 20.000,00 euro
2020 Klompvoetproject 3.000,00 euro 15 operaties 15.000,00 euro
Totaal: 4 operaties 13.750,00 euro 45 operaties 45.850,00 euro

In totaal zijn er dus door de Bali Runners tot nu toe 45 kinderen geholpen, die op het project van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya in Sumatra zijn geopereerd, of via de “Ponseti methode” (eenvoudige ingreep, brace, gips) van hun beperking zijn verlost.

In het kader van het project van Stepping Stones in Bali zijn 4 kinderen via een operatie geholpen en daarnaast hebben de Bali Runners 6.000,00 euro gedoneerd voor het klompvoet project van Stepping Stones Bali.

Doelstelling voor het jaar 2021

In het komende jaar 2021 willen de Bali Runners hun doelstellingen continueren en daarbij opnieuw aandacht geven aan de versterking van hun relatie met de inwoners van de gemeente Oirschot. Zo zijn zij voornemens om met een team deel te nemen aan de uitgestelde Samenloop voor Hoop, die dit jaar in Oirschot mogelijk nu wel zal plaats vinden. Ook hopen zij samen met Atletiek Oirschot weer de Groene Woud Lente Trail te kunnen organiseren. Deze trail staat dit jaar gepland op 18 april 2021 en zal worden gehouden in het natuurgebied De Mortelen.

Oirschot, 5 januari 2021

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners

 

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail