Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Financieel Jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2019 van de stichting Loopgroep Bali Runners. 

Op welke periode heeft dit verslag betrekking ?

De stichting Loopgroep Bali Runners is opgericht bij een notariële acte van 6-2-2017,  opgemaakt door Notaris A.J.A.M. Marks te Oirschot. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2019.

Relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners.

De relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners luiden als volgt:

Naam: Stichting Loopgroep Bali Runners
Datum van oprichting: 06-02-2017
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 8572.74.946
KVK-nummer: KVK Eindhoven 68036523
Statutair adres tot 1-10-2018: Bekersberg 4, 5688JN Oirschot
Statutair adres vanaf 1-10-2018: Andreasstraat 9a, 5091BC Oostelbeers
Email adres: smetserskees@hotmail.com
Website: www.balirunners.nl
Bankrekening nummer: NL34RABO 0316590371
Datum ingang ANBI-aanwijzing: 06-02-2017
Activiteiten omschrijving: Het werven van fondsen voor de financiering van projecten op Bali, dan wel andere eilanden in Indonesië, van stichtingen en andere organisaties, die zich bezig houden met de hulpverlening aan kinderen met een beperking.

 

Huidige samenstelling bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Naam: Functie: Bestuurslid vanaf:
Henk van Gerven Voorzitter 6-2-2017
Kees Smetsers Secretaris/penningmeester 6-2-2017
Henk van den Oord Lid van het bestuur 6-2-2017
Johan Pijnenburg Lid van het bestuur 6-2-2017
Antoinet Hems Lid van het bestuur 6-2-2017
Elia Deenen Lid van het bestuur 6-2-2017
Linda Timmermans Lid van het bestuur 1-5-2018
Piet van Oirschot Lid van het bestuur 1-5-2018
Bas Lemmens Lid van het bestuur 1-12-2019

Op 1-12-2019 is Bas Lemmens toegetreden tot het bestuur.

 

Realisatie besteding beschikbare gelden per 1-1-2019.

Blijkens het jaarverslag over het jaar 2018 was er op 1-1-2019 een bedrag van 23.140,86 euro beschikbaar voor de financiering van projecten in Indonesië, waarvoor door de betreffende stichtingen een projectvoorstel was ingediend.

Donatie aan stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra (20.000,00 euro)

Op 30-05-2019 werd aan de stichting Harapan Jaya Nederland een bedrag van 20.000,00 euro gedoneerd. Deze donatie was bestemd voor het project van de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya in Pemantangsiantar op het eiland Sumatra in Indonesië. Het bedrag van 20.000,00 euro heeft betrekking op de totale kosten van de operaties en revalidatie van 20 Indonesische kinderen, die een loopbeperking hadden en op genoemd project zijn geopereerd of een andere behandeling hebben ondergaan. Ter zake van deze donatie werd in Aerdenhout aan Zuster Jeannette van Paassen, oprichtster van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, een cheque overhandigd van 20.000,00 euro. Frater Ad Hems, orthopedisch chirurg Huub van der Heide en Nico Eijkmans waren bij de overhandiging van de cheque aanwezig.

Een gedeelte van de betreffende 20 Indonesische kinderen is in maart 2019 op het project van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya geopereerd door een team van  Belgische en Nederlandse orthopedisch chirurgen.

Het resterende gedeelte van de 20 Indonesische kinderen kon via de zogenaamde “Ponsetimethode” geholpen worden. Deze kinderen hoefden niet geopereerd te worden, maar konden via deze methode geholpen worden.

Na de geslaagde operaties en de behandelingen via de “Ponsetimethode” hebben alle 20 kinderen een revalidatietraject doorlopen, dat eindigde omstreeks juli 2019. Hierna hebben deze kinderen de eerste stappen van hun leven kunnen zetten c.q. voor het eerst goed kunnen lopen, rennen en spelen met hun vriendjes.

Nadat de kinderen waren geopereerd, c.q. via de “Ponseti” methode waren geholpen, kregen ze allemaal het Bali Runners loopshirt, als symbool van de verbinding die ze nu hebben met de Bali Runners. Op de hierna volgende foto staan een aantal kinderen in de loopshirts van de Bali Runners.

De Bali Runners ontvingen van de contactpersoon bij de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra een eindafrekening, waarop de kosten van de operaties van de betreffende 20 kinderen zijn samengevat. Op basis van deze samenvatting en aanvullende informatie is het bedrag van 20.000,00 euro gedoneerd. Op de hierna volgende foto staat een afbeelding van genoemde afrekening.

De Bali Runners zijn heel blij met de wijze, waarop de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya vóór, tijdens en na de operatie, de stichting Loopgroep Bali Runners heeft voorzien van foto’s en andere informatie omtrent de geopereerde kinderen.

Bij de 20 kinderen, die via een operatie of via de “Ponsetimethode” zijn geholpen, waren ook een drietal kinderen, die door Marjanne Oomen van de stichting Stepping Stones Bali geselecteerd waren.

Donatie aan stichting Stepping Stones Bali (3.000,00 euro)

Naast de financiering van de operaties van de drie kinderen, die door Marjanne Oomen van de stichting Stepping Stones Bali geselecteerd waren, hebben de Bali Runners het klompvoetproject van de stichting Stepping Stones Bali ondersteund via een donatie.

Op 16-6-2019 werd een bedrag van 3.000,00 euro gedoneerd aan de stichting Stepping Stones Bali, die statutair is gevestigd in Oirschot. Deze donatie was bestemd voor het klompvoetproject van de stichting Stepping Stones Bali. Met name worden hierbij bedoeld de behandelingen (gips, braces, fysiotherapie en revalidatie), die via de “Ponseti”methode worden uitgevoerd, alsmede alle andere activiteiten die daarmee verband houden.

Doelstelling voor het jaar 2019.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners, dat recent is uitgebreid tot negen personen, heeft zich voor het jaar 2019 tot doel gesteld om zoveel gelden in te zamelen dat, net als in de voorgaande jaren, een groot aantal kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking geholpen kunnen worden en een betere toekomst kunnen krijgen.

De negen hardlopers uit Spoordonk, Oostelbeers en Best, die samen het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners vormen, hebben in 2019 getracht dit doel te bereiken door middel van gesponsorde deelname aan hardloopwedstrijden en een triatlon, alsmede andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de verkoop van pakketten speculaasbrokken en de organisatie van een eigen wedstrijd, te weten de Groene Woud Lente Trail.

Samenvatting van de activiteiten van de stichting Loopgroep Bali Runners in het jaar 2019.

In het jaar 2019 heeft de stichting Loopgroep Bali Runners via de volgende activiteiten getracht geld in te zamelen om haar doel te kunnen bereiken:

 • Deelname aan hardloopwedstrijden;
 • Deelname aan trails;
 • Deelname aan kwart triatlon Oirschot;
 • Tien eurocent per getrainde kilometer;
 • Verkoop van pakketten speculaasbrokken;
 • Samenwerking met andere organisaties, waaronder Atletiek Oirschot;
 • Versterking van de relatie met de inwoners van de gemeente Oirschot;
 • Bijzondere projecten, zoals de 12 marathons in één jaar van Henk van Gerven;
 • Organisatie van een eigen recreatief wandel- en hardloopevenement, te weten de Groene Woud Lente Trail.

De Bali Runners hebben vastgesteld dat sponsoring via deelname aan wedstrijden steeds moeilijker wordt en daarom hebben zij in het afgelopen jaar het accent verlegd naar andere activiteiten. Hierbij hebben de Bali Runners in het jaar 2019 in toenemende mate aandacht gegeven aan de relatie met de inwoners van de gemeente Oirschot. Twee voorbeelden daarvan zijn:

 • Het overbrengen van het vuur van het geloof van de Kerk in Spoordonk naar de Basiliek in Oirschot;
 • Het overbrengen van het vuur van de bevrijding van Wageningen naar Oirschot.

Bijzonder project van Henk van Gerven (twaalf marathons in één jaar)

Henk van Gerven, voorzitter van de stichting Loopgroep Bali Runners, heeft bij het bereiken van de 62-jarige leeftijd het besluit genomen om in dit levensjaar twaalf marathons te gaan lopen, elke maand één hele marathon. Hij wilde met de sponsorgelden van deze twaalf marathons minimaal één Indonesisch kind, dat een beperking heeft en niet goed kan lopen, een betere toekomst geven. Dit bijzondere project heeft aandacht gekregen in de landelijke media. Henk werd genomineerd voor de titel “Loper van het jaar in Nederland” en werd na een enerverende verkiezing tweede. Ook kreeg hij de eer om de gemeente Oirschot te vertegenwoordigen tijdens de Koninklijke rijtoer op “de derde dinsdag in september”. Tot nu toe heeft Henk in het jaar 2019 met zijn project een bedrag van 1.245,64 opgehaald.

 

Groene Woud Lente Trail

De Groene Woud Lente Trail is op 14 april 2019 voor de tweede maal georganiseerd in samenwerking met Atletiek Oirschot. Deze keer vond deze trail plaats in het unieke natuurgebied Kampina, dat is gelegen tussen de gemeenten Oisterwijk, Boxtel en Oirschot. Natuurmonumenten, beheerder van dit natuurgebied, heeft toestemming verleend voor de trail. De start en finish waren bij Zorgboerderij Het Scheiend, Nieuwedijk 51 te Oirschot. Volgend jaar zal de Groene Woud Lente Trail op 19 april 2020 gehouden worden in het natuurgebied De Mortelen.

Balans per 1-1-2019.

Rekening courant bank 180,78 Reservering te betalen omzetbel. 0,00
Spaarrekening bank 22.960,08 Reservering donatie Stepping Stones 3.000,00
Reservering donatie Harapan Jaya 20.000,00
Reservering overige donaties 140,86
Totaal 23.140,86 Totaal 23.140,86

 

Balans per 31-12-2019.

Rekening courant bank 425,10 Reservering te betalen omzetbel. 530,77
Spaarrekening bank 14.670,00 Reservering donatie Stepping Stones 0,00
Reservering donatie Harapan Jaya 0,00
Reservering overige donaties 14.564,33
Totaal 15.095,10 Totaal 15.095,10

 

Overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2019.

Groene Woud Lente Trail 2.541,50
Donatie Atletiek Oirschot 514,87
Opbrengst speculaas 6.842,52
Donaties i.v.m. boek Kees 125,00
Project 12-12 Henk 1.245,64
Gelopen kilometers 286,98
Overige donaties 3.556,23
Rente bank 1,81 Bankkosten 160,31
Resultaat 2019 14.954,24
Totaal 15.114,55 Totaal 15.114,55
Resultaat 2019 14.954,24
Donatie aan Stepping Stones Bali -3.000,00
Donatie aan Harapan Jaya -20.000,00
Afname reserve in het jaar 2019 -8.045,76

 

Samenvatting beschikbare reserve op balans.

Beschikbare reserve op de balans per 1-1-2019 23.140,86
Toename beschikbare reserve door resultaat 2019 14.954,24
Subtotaal 38.095,10
Afname beschikbare reserve door donaties in het jaar 2019 -23.000,00
Beschikbare reserve op  de balans per 31-12-2019 15.095,10

 

 

Toelichting op overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2019.

Groene Woud Lente Trail

Ontvangsten Groene Woud Lente Trail 4.335,10
Uitgaven Groene Woud Lente Trail -1.793,60
Netto opbrengst Groene Woud Lente Trail 2.541,50
Extra ontvangen donatie i.v.m. de Groene Woud Lente Trail 514,87

De Groene Woud Lente Trail, die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd, heeft een groot aantal deelnemers gehad (bijna 600). De hoge netto opbrengst is mede te danken aan alle vrijwilligers en sponsors en ook de manier, waarop Zorgboerderij Het Scheiend de deelnemers heeft ontvangen.

De Groene Woud Lente Trail werd georganiseerd in samenwerking met Atletiek Oirschot. Deze atletiekvereniging heeft een mooi gebaar gemaakt door in het kader van deze trail een donatie te doen ten bedrage van 514,87.

Speculaasproject

Het speculaasproject over het jaar 2019 is een groot succes geworden. Er werden veel meer pakketten speculaas verkocht dan in de vorige jaren. De Bali Runners zijn er van overtuigd dat dit mede het gevolg is van de goede relatie met de inwoners van de gemeente Oirschot. Het overbrengen van het vuur van het geloof van de Kerk in Spoordonk naar de Basiliek in Oirschot, alsmede het overbrengen van het vuur van de bevrijding van Wageningen naar Oirschot, hebben daar zeker toe bijgedragen.

De cijfers van het speculaasproject luiden als volgt:

Omzet verkochte speculaas exclusief omzetbelasting 8.744,98
Omzetbelasting op verkochte speculaas 787,02
Donaties tijdens verkoop speculaas 413,92
Inkoop speculaas exclusief omzetbelasting -2.847,15
Omzetbelasting op ingekochte speculaas -256,25
Opbrengst verkochte speculaas inclusief omzetbelasting   6.842,52

In verband met de wettelijk regels aangaande de omzetbelasting moet over de verkochte speculaas aangifte te worden gedaan. Met ingang van 1-1-2020 is de stichting Loopgroep Bali Runners daarvan vrijgesteld. Voor het jaar 2019 dient de volgende aangifte omzetbelasting te worden gedaan:

Verschuldigde omzetbelasting: 9% van 8.744,98 = 787,02
Aftrekbare omzetbelasting: 9% van 2.847,15 = -256,25
Te betalen omzetbelasting (zie balans 31-12-2019) = 530,77

Ontvangen donaties

In de loop van de jaren 2018 en 2019 is gebleken dat de stichting Loopgroep Bali Runners steeds vaker spontaan wordt ondersteund door bedrijven, organisaties en stichtingen. Dit is een verheugende ontwikkeling, die aantoont dat de stichting Loopgroep Bali Runners veel goodwill hebben gekregen bij de inwoners van de gemeente Oirschot en ook daar buiten.

In het kader van de bescherming van de privacy van de privépersonen, die een donatie hebben gedaan, worden in onderstaand overzicht alleen de donaties door bedrijven, organisaties en stichtingen met naam genoemd.

Ontvangen donaties:
Collecte Kerk Spoordonk 513,25
Donatie Specsavers Best 515,50
Donatie Emiliusschool Son 300,00
Donatie Rabobank ClubSupport 910,92
Subtotaal 2.239,67
Overige ontvangen donaties 1.316,56
Totaal ontvangen donaties 3.556,23

Bankkosten

De bankkosten bedroegen in het jaar 2019 een bedrag van 160,31 euro. Tegenover deze kostenpost stond een ontvangen donatie van de Rabobank ClubSupport van 910,92 euro (zie overzicht donaties).

Beschikbaar bedrag per 31-12-2019

Uit dit financiële jaarverslag blijkt dat er op 31-12-2019 een bedrag van 14.564,33 beschikbaar is voor de financiering van projecten, waarvoor financieel onderbouwde projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de stichtingen, die hulp verlenen aan de kinderen op de projecten in Indonesië.

Het aantal kinderen, dat van het bedrag van 14.564,33 geholpen kan worden, is afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de aard van de beperking van het betreffende kind ?
 • Is er sprake van een enkelvoudige of meervoudige beperking ?
 • Kan het kind geholpen worden via een operatie, of is een behandeling via de “Ponsetimethode” afdoende ?
 • Moet het betreffende kind worden overgevlogen naar de locatie, waar de operatie en de daarop volgende revalidatie wordt uitgevoerd ?
 • Moeten de ouders van het betreffende kind tijdens de duur van de operatie en de revalidatie van hun kind aanwezig zijn bij hun kind ?

De Bali Runners zijn blij dat zij er in geslaagd zijn om de kosten voor het jaar 2019 te beperken tot de bankkosten. Hun doelstelling, om alle binnen gekomen donaties volledig te bestemmen voor het goede doel, is hiermee nagenoeg voor 100% bereikt.

De Bali Runners voelen zich verantwoordelijk voor een goede besteding van het geld, dat door sponsors is gedoneerd, en hopen dat dit financiële jaarverslag voldoende transparantie biedt aan de sponsors. Uiteraard zijn zij altijd bereid om vragen aangaande dit financiële jaarverslag te beantwoorden.

De Bali Runners zijn trots op het resultaat van het jaar 2019.  Zonder de hulp van al hun sponsors en donateurs zou dit resultaat echter nooit mogelijk zijn geweest. Daarom willen zij bij deze iedereen bedanken, die aan dit resultaat een bijdrage heeft geleverd.

In het komende jaar 2020 willen de Bali Runners hun doelstellingen continueren en daarbij bijzondere aandacht geven aan de versterking van hun relatie met de inwoners van de gemeente Oirschot. Zo gaan zij bijvoorbeeld met een team deelnemen aan de Samenloop voor Hoop, die op 6 en 7 juni 2020 in Oirschot zal plaats vinden. Ook zullen zij samen met Atletiek Oirschot weer de Groene Woud Lente Trail gaan organiseren. Deze trail zal dit jaar op 19 april 2020 worden gehouden in het natuurgebied De Mortelen.

Oirschot, 10-1-2020

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners

Bali Runners logo

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail