Balirunners

Financieel jaarverslag 2021 van de stichting Loopgroep Bali Runners

 

Op welke periode heeft dit verslag betrekking ?

De stichting Loopgroep Bali Runners is opgericht bij een notariële acte van 6-2-2017,  opgemaakt door Notaris A.J.A.M. Marks te Oirschot. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1-1-2021 tot en met 31-12-2021.

Relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners.

De relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners luiden als volgt:

Naam: Stichting Loopgroep Bali Runners
Datum van oprichting: 06-02-2017
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 8572.74.946
KVK-nummer: KVK Eindhoven 68036523
Statutair adres tot 1-10-2018: Bekersberg 4, 5688JN Oirschot
Statutair adres vanaf 1-10-2018: Andreasstraat 9a, 5091BC Oostelbeers
Statutair adres vanaf 15-3-2020: Evershoef 8, 5091GA Middelbeers
Email adres: smetserskees@hotmail.com
Website: www.balirunners.nl
Bankrekening nummer: NL34RABO 0316590371
Datum ingang ANBI-aanwijzing: 06-02-2017
Activiteiten omschrijving: Het werven van fondsen voor de financiering van projecten op Bali, dan wel andere eilanden in Indonesië, van stichtingen en andere organisaties, die zich bezig houden met de hulpverlening aan kinderen met een beperking.

 

Huidige samenstelling bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Naam: Functie: Bestuurslid vanaf:
Henk van den Oord Voorzitter 6-2-2017
Kees Smetsers Penningmeester 6-2-2017
Johan Pijnenburg Secretaris 6-2-2017
Henk van Gerven Lid van het bestuur 6-2-2017
Antoinet Hems Lid van het bestuur 6-2-2017
Elia Deenen Lid van het bestuur 6-2-2017
Piet van Oirschot Lid van het bestuur 1-5-2018
Bas Lemmens Lid van het bestuur 1-12-2019

 

Realisatie besteding beschikbare gelden per 1-1-2021.

Blijkens het jaarverslag over het jaar 2020 was er op 31-12-2020 een bedrag van 13.100,98 euro beschikbaar voor de financiering van projecten van stichtingen in Indonesië, waarvoor door de betreffende stichtingen een projectvoorstel was ingediend.

Rekening houdende met het beschikbare saldo op de bankrekening per 31-12-2020, alsmede de in het begin van het jaar 2021 ontvangen inkomsten, heeft het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners de hierna volgende donaties toe te kennen.

Donatie aan stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra (9.000,00 euro)

Op 22-04-2021 werd aan de stichting Harapan Jaya Nederland een bedrag van 9.000,00 euro gedoneerd. Deze donatie is bestemd voor het project van de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya in Pemantangsiantar op het eiland Sumatra in Indonesië. Het bedrag van 9.000,00 euro heeft betrekking op de kosten van de operaties, revalidatie en andere behandelingen van Indonesische kinderen, die een loopbeperking hebben en op genoemd project zullen worden geopereerd of een andere behandeling zullen ondergaan. Ter zake van deze donatie werd in Aerdenhout aan Zuster Jeannette van Paassen, oprichtster van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, een cheque overhandigd van 9.000,00 euro.

 

Door de coronacrisis konden de Nederlandse en Belgische orthopedisch chirurgen ook dit jaar niet naar Indonesië reizen. Daarom werden de kinderen op het project van Harapan Jaya in Sumatra in 2021 door plaatselijke artsen geholpen via de zogenaamde “Ponsetimethode” (correctie via brace, gips, fysiotherapie en revalidatie).

Donatie aan stichting Stepping Stones Bali (3.000,00 euro)

Op 28-06-2021 werd een bedrag van 3.000,00 euro gedoneerd aan de stichting Stepping Stones Bali, die statutair is gevestigd in Oirschot. Deze donatie was bestemd voor het klompvoetproject van de stichting Stepping Stones Bali. Met name worden hierbij bedoeld de behandelingen (gips, braces, fysiotherapie en revalidatie), die via de “Ponseti”methode” worden uitgevoerd, alsmede alle andere activiteiten die daarmee verband houden.

In verband met genoemde donatie werd een cheque overhandigd aan Geertjan Oomen, penningmeester van de stichting Stepping Stones Bali, in het bijzijn van Christ Oomen, de vader van Geertjan Oomen.

Doelstelling voor het jaar 2021.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners had zich voor het jaar 2021 tot doel gesteld om zoveel gelden in te zamelen dat, net als in de voorgaande jaren, een groot aantal kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking geholpen zouden kunnen worden en een betere toekomst zouden kunnen krijgen.

De acht hardlopers uit Spoordonk, Oostelbeers en Best, die samen het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners vormen, hebben in 2021 op de zelfde wijze als in voorgaande jaren getracht hun doel te bereiken.

Door de verspreiding van het coronavirus konden de Bali Runners echter het grootste gedeelte van hun plannen niet uitvoeren.

De Groene Woud Lente Trail, die door de Bali Runners op 18 april 2021 georganiseerd zou worden, moest afgelast worden. Als alternatief werd, met inachtneming van de coronaregels, op 8 september 2021 een “SOS Bali Bosloop” georganiseerd.

De speculaasactie van het jaar 2021 kon gelukkig wel doorgaan dankzij de bereidwillige medewerking van Jumbo Oirschot, Jumbo Middelbeers, Zorgboerderij Het Scheiend én een groot aantal verkooppunten.

Sommige Bali Runners hebben dit jaar persoonlijke sponsoracties georganiseerd.

Naast genoemde bronnen van inkomsten waren de donaties van bedrijven, stichtingen en particuliere personen een welkome aanvulling op de hiervoor genoemde activiteiten. Deze donaties hebben dit moeilijke jaar toch nog goed gemaakt. Met name de grote donatie van Kringloop Handmelken in Best (6.000,00 euro) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat van het jaar 2021.

Balans per 01-01-2021.

Rekening courant bank 629,56 Reservering te betalen omzetbel. 0,00
Spaarrekening bank 12.471,42 Reservering donatie Stepping Stones 3.000,00
Reservering donatie Harapan Jaya 9.000,00
Reservering overige donaties 1.100,98
Totaal 13.100,98 Totaal: 13.100,98

Balans per 31-12-2021.

Rekening courant bank 467,88 Reservering donatie Stepping Stones 0,00
Spaarrekening bank 19.000,00 Reservering Harapan Jaya 0,00
Reservering overige donaties 19.467,88
Totaal: 19.467,88 Totaal: 19.467,88

 

 

 

Overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2020.

Ontvangsten: Uitgaven:
Verkoop boek 2.157,50 Bankkosten 142,83
Donaties gelopen kilometers 428,13 Aansprakelijkheidsverzekering 87,92
SOS Bali Bosloop 402,40 Medailles GWLT 2022 142,50
Donatie Kringloop Handm. 6.000,00
Overige eenmalige donaties 1.165,50
Doorlopende donaties 210,00
Ontvangen rente 0,95
Opbrengst speculaasactie 8.375,67 Resultaat van het jaar 2021 18.366,90
Totaal: 18.740,15 Totaal: 18.740,15

Samenvatting beschikbare reserve op balans.

Beschikbare reserve op de balans per 1-1-2021: 13.100,98
Toename beschikbare reserve door het resultaat van het jaar 2021: 18.366,90
Subtotaal: 31.467,88
Afname beschikbare reserve door donaties in het jaar 2021: -12.000,00
Beschikbare reserve op  de balans per 31-12-2021: 19.467,88

Toelichting op overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2021.

SOS Bali Bosloop

De “SOS Bali Bosloop” werd door de Bali Runners op woensdagavond 8 september 2021 georganiseerd als alternatief voor de afgelaste Groene Woud Lente Trail.  Jeu de boules vereniging “De Knusse Boules” fungeerde als gastheer/gastvrouw voor dit recreatieve loopevenement. Na afloop was iedereen tevreden over de wijze, waarop deze bosloop met inachtneming van de coronaregels was verlopen. De opbrengst was als volgt:

Ontvangen inschrijfgelden: 510,00
Dranken bosloop (gratis voor deelnemers): -90,00
Huur tijdklok voor bosloop: 12,00
Ontvangen donatie voor huur tijdklok: -12,00
Ontvangen donaties van deelnemers: 76,95
Ontvangen via sumup: 10,30
Bloemen als dankbetuiging aan jeu de boules vereniging: -10,00
Factuur De Twee Dames (huur ijskar) -95,00
Ontvangen donatie voor huur ijskar 95,00
Kosten inschrijven.nl: -49,85
Kosten medailles: -45,00
Netto opbrengst: 402,40

Speculaasproject

In het voorgaande jaar was het door de coronacris nagenoeg niet mogelijk om de verkoop van de pakketten speculaas te doen via verkooppunten. Dit jaar was dat gelukkig wel mogelijk en daardoor konden op deze manier heel veel pakketten speculaas worden verkocht.

De verkoop van de pakketten speculaas tijdens de twee weekenden in de supermarkten van Jumbo Middelbeers en Jumbo Oirschot was minder succesvol dan vorig jaar. Dit werd echter volledig goed gemaakt door de verkoop van de vogelhuisjes en vogelvoederhuisjes, die tijdens de verkoop in genoemde supermarkten in grote getale werden gekocht door het winkelende publiek.

De vogelhuisjes werden gemaakt en beschilderd door de deelnemers van Zorgboerderij Het Scheiend, die net als in de voorgaande jaren ook de wikkels om de pakketten speculaas hebben gedaan.

Personeelsvereniging Phytagoras van Zorginstelling Joriszorg heeft 140 vogelhuisjes besteld en is daarmee verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het succes van de verkoop van de vogelhuisjes.

Aannemersbedrijf Fried van de Laar uit Best heeft een groot aantal vogelvoederhuisjes ter beschikking gesteld, die ook door de deelnemers van Zorgboerderij Het Scheiend werden beschilderd.

De eigenaar van Jumbo Oirschot heeft bijna de helft van de pakketten speculaas gratis ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de speculaasactie van dit jaar.

Ondanks de coronacrisis is de netto opbrengst van deze speculaasactie het grootste van alle zes keren, dat de Bali Runners een speculaasactie hebben georganiseerd. Dat is te danken aan de steun, die de Bali Runners hebben ontvangen van alle personen en organisaties, die hiervoor zijn genoemd.

De berekening van de opbrengst luidt als volgt:

Opbrengst van 2595 pakketten speculaas: 5190,00
Opbrengst van 442 vogelhuisjes, inclusief 442 pakketten speculaas: 4420,00
Verleende korting wegens grote afname vogelhuisjes: -140,00
Opbrengst van 85 vogelvoederhuisjes, inclusief 85 pakketten speculaas: 637,50
273 pakketten speculaas Zonnebloem Oirschot/Middelbeers en Voedselbank: 0,00
77 pakketten naar sponsors, alsmede beschadigde pakketten: 0,00
Opbrengst van het inpakken van chocoladeletters: 200,00
Opbrengst donaties, die tijdens speculaasactie werden ontvangen: 1148,45
Inkoop pakketten speculaas: -2311,62
Inkoop wikkels voor pakketten speculaas: -156,70
Inkoop prints voor vogelhuisjes: -80,00
Inkoop vogelhuisjes: -500,00
Kosten sumup pinautomaten: -34,96
Opbrengst try-out sumup pinautomaten: 3,00
Resultaat speculaasactie: 8375,67

 

 

Rente bank

Van de Rabobank is op 1 januari 2021 een bedrag van 0,95 euro aan rente ontvangen. Dit is de rente over het jaar 2020.

Overige ontvangen donaties

In verband met de privacy van personen zijn in onderstaand overzicht uitsluitend de donaties van bedrijven en stichtingen met naam genoemd.

Naam organisatie: Bedrag donatie:
Stichting Kringloopwinkel Handmelken in Best 6.000,00
Buurtvereniging SKV Best (i.v.m. Kerstverhaal van Henk van Gerven) 750,00
School voor Zelfontwikkeling en Wijsheid “Nieuw Tij” in Middelbeers 110,00
Joriszorg en personeelsvereniging Phytagoras (wandeling) 95,00
Het Hofje Oirschot (pannenkoekenbakken) 20,00
Overige donaties 190,50
Totaal: 7.165,50

Bankkosten

De Bali Runners proberen de ontvangen donaties en andere inkomsten zoveel mogelijk te besteden aan hun goede doel. Daarom staan er dit jaar in het financiële jaarverslag alleen de volgende kosten:

Bankkosten betaalrekening en spaarrekening Rabobank: -142,83
Kosten aansprakelijkheidsverzekering -87,92
Medailles voor de Groene Woud Lente Trail van het jaar 2022: -142,50

Beschikbaar bedrag per 31-12-2021

Uit dit financiële jaarverslag blijkt dat er op 31-12-2021 een bedrag van 19.467,88 euro beschikbaar is voor de financiering van projecten, waarvoor financieel onderbouwde projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de stichtingen, die hulp verlenen aan de kinderen op de projecten in Indonesië.

Een gedeelte van het bedrag van 19.467,88 euro moet gereserveerd worden voor de kosten, die in het begin van het jaar 2022 gemaakt zullen worden voor de organisatie van de Groene Woud Lente Trail, die gepland staat voor 24 april 2022.

Het aantal kinderen, dat van het bedrag van 19.467,88 euro geholpen kan worden, is afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen:

  • Welk bedrag moet gereserveerd worden voor de organisatie van de Groene Woud Lente Trail van 24 april 2022?
  • Wat is de aard van de beperking van de kinderen, die door de Bali Runners geholpen zullen worden ?
  • Is er sprake van een enkelvoudige of meervoudige beperking ?
  • Kunnen de Nederlandse en Belgische orthopedisch chirurgen in het jaar 2022 ondanks de coronacrisis toch naar Sumatra reizen om daar operaties uit te voeren ?
  • Kunnen de kinderen geholpen worden via een operatie, of is een behandeling via de “Ponsetimethode” afdoende ?
  • Moeten de betreffende kinderen worden overgevlogen naar de locatie, waar de operatie en de daarop volgende revalidatie wordt uitgevoerd ?
  • Moeten de ouders van de betreffende kinderen tijdens de duur van de operatie en de revalidatie van hun kind aanwezig zijn bij hun kind ?

In verband met de nog steeds aanwezige verspreiding van het coronavirus is het niet uitgesloten dat er ook in het jaar 2022 geen Nederlandse en Belgische orthopedisch chirurgen naar Indonesië kunnen reizen. In dat geval kunnen er op het project van Harapan Jaya in Sumatra geen operaties worden uitgevoerd. De Bali Runners kunnen dan uitsluitend kinderen helpen, die via de “Ponseti methode” behandeld kunnen worden. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering zal daarover wellicht duidelijkheid komen.

Slotopmerking

Uit dit verslag valt af te leiden dat het jaar 2021 voor de stichting Loopgroep Bali Runners opnieuw een moeilijk jaar is geweest. De oorzaak ligt bij de voortdurende verspreiding van het coronavirus. Mede daarom is het verheugend dat bedrijven en stichtingen, alsmede privé personen, de Bali Runners opnieuw ruimhartig gesteund hebben. Daarvoor zijn de Bali Runners heel dankbaar.

De Bali Runners zijn blij dat zij er in geslaagd zijn om de kosten voor het jaar 2021 te beperken tot de bankkosten en de aansprakelijkheidsverzekering, die in dit jaar is afgesloten. Hun doelstelling, om alle binnen gekomen donaties volledig te bestemmen voor het goede doel, is hiermee nagenoeg voor 100% bereikt.

De Bali Runners voelen zich verantwoordelijk voor een goede besteding van het geld, dat door sponsors is gedoneerd, en hopen dat dit financiële jaarverslag voldoende transparantie biedt aan de sponsors. Uiteraard zijn zij altijd bereid om vragen aangaande dit financiële jaarverslag te beantwoorden.

De Bali Runners zijn trots op het resultaat van dit moeilijke “coronajaar”.  Zonder de hulp van al hun sponsors en donateurs zou dit resultaat echter nooit mogelijk zijn geweest. Daarom willen zij bij deze iedereen bedanken, die aan dit resultaat een bijdrage heeft geleverd.

Samenvatting resultaten van de afgelopen jaren.

In de afgelopen jaren hebben de Bali Runners dankzij hun sponsors en donateurs de volgende donaties kunnen doen:

Aantal kinderen: Donatie voor Stepping Stones Bali: Aantal kinderen: Donatie voor Harapan Jaya Sumatra:
2017 3 operaties 6.250,00 euro
2018 1 operatie 1.500,00 euro 10 operaties 10.850,00 euro
2019 Klompvoetproject 3.000,00 euro 20 operaties 20.000,00 euro
2020 Klompvoetproject 3.000,00 euro 15 operaties 15.000,00 euro
2021 Klompvoetproject 3.000,00 euro Klompvoetproject 9.000,00 euro
Totaal: 16.750,00 euro 54.850,00 euro

Doelstelling voor het jaar 2022

In het jaar 2022 willen de Bali Runners hun doelstellingen continueren en daarbij opnieuw aandacht geven aan de versterking van hun relatie met de inwoners van de gemeente Oirschot.

Mede om deze reden hebben zij in het afgelopen jaar een gedeelte van de niet verkochte pakketten speculaas gedoneerd aan de stichtingen Zonnebloem Oirschot, Zonnebloem Middelbeers en Voedselbank Best/Oirschot.

Samen met Atletiek Oirschot hopen de Bali Runners weer de Groene Woud Lente Trail te kunnen organiseren. Deze trail staat dit jaar gepland op 24 april 2022 en zal worden gehouden in het natuurgebied De Mortelen.

Oirschot, 4 januari 2022

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners

Bali runners Logo small

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail