Balirunners

Financieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022 van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Op welke periode heeft dit verslag betrekking ?

De stichting Loopgroep Bali Runners is opgericht bij een notariële acte van 6-2-2017,  opgemaakt door Notaris A.J.A.M. Marks te Oirschot. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1-1-2022 tot en met 31-12-2022.

Relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners.

De relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners luiden als volgt:

Naam: Stichting Loopgroep Bali Runners
Datum van oprichting: 06-02-2017
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 8572.74.946
KVK-nummer: KVK Eindhoven 68036523
Statutair adres tot 1-10-2018: Bekersberg 4, 5688JN Oirschot
Statutair adres vanaf 1-10-2018: Andreasstraat 9a, 5091BC Oostelbeers
Statutair adres vanaf 15-3-2020: Evershoef 8, 5091GA Middelbeers
Email adres: smetserskees@hotmail.com
Website: www.balirunners.nl
Bankrekening nummer: NL34RABO 0316590371
Datum ingang ANBI-aanwijzing: 06-02-2017
Activiteiten omschrijving: Het werven van fondsen voor de financiering van projecten op Bali, dan wel andere eilanden in Indonesië, van stichtingen en andere organisaties, die zich bezig houden met de hulpverlening aan kinderen met een beperking.

Huidige samenstelling bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Naam: Functie: Bestuurslid vanaf:
Henk van den Oord Voorzitter 6-2-2017
Kees Smetsers Penningmeester 6-2-2017
Johan Pijnenburg Secretaris 6-2-2017
Henk van Gerven Lid van het bestuur 6-2-2017
Antoinet Hems Lid van het bestuur 6-2-2017
Elia Deenen Lid van het bestuur 6-2-2017
Piet van Oirschot Lid van het bestuur 1-5-2018
Bas Lemmens Lid van het bestuur 1-12-2019

Realisatie besteding beschikbare gelden per 1-1-2022.

Blijkens het jaarverslag over het jaar 2021 was er op 31-12-2021 een bedrag van 19.467,88 euro beschikbaar voor de financiering van projecten van stichtingen in Indonesië, waarvoor door de betreffende stichtingen een projectvoorstel was ingediend.

Rekening houdende met het beschikbare saldo op de bankrekening per 31-12-2021, alsmede de in het begin van het jaar 2022 ontvangen inkomsten, heeft het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners besloten de hierna volgende donaties toe te kennen.

 

Donatie aan stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra (12.500,00 euro)

Op 26-7-2022 werd aan de stichting Harapan Jaya Nederland een bedrag van 12.500,00 euro gedoneerd. Deze donatie is bestemd voor het project van de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya in Pemantangsiantar op het eiland Sumatra in Indonesië. Het bedrag van 12.500,00 euro heeft betrekking op de kosten van de hulpverlening aan Indonesische kinderen en jongvolwassenen, die een loopbeperking hebben en op genoemd project zijn geopereerd of een andere behandeling hebben ondergaan. Aangezien door de coronacrisis gedurende een lange periode geen Nederlandse en Belgische orthopedisch chirurgen naar Sumatra konden vliegen, ging het dit jaar voornamelijk om behandelingen volgens de “ponseti methode” (correctie van de voeten via brace en gips), alsmede protheses voor kinderen en jongvolwassenen, bij wie een of meerdere benen geamputeerd zijn. Ter zake van deze donatie werd in Aerdenhout aan Zuster Jeannette van Paassen, oprichtster van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, een cheque overhandigd van 12.500,00 euro.

Donatie aan stichting Stepping Stones Bali (4.500,00 euro)

Op 26-7-2022 werd een bedrag van 4.500,00 euro gedoneerd aan de stichting Stepping Stones Bali, die statutair is gevestigd in Oirschot. Deze donatie was bestemd voor het klompvoetproject van de stichting Stepping Stones Bali. Met name worden hierbij bedoeld de behandelingen (gips, braces, fysiotherapie en revalidatie), die via de “ponseti methode” worden uitgevoerd, alsmede alle andere activiteiten die daarmee verband houden. Met name gaat het hier om onderwijs, bijscholing en workshops voor hulpverleners op het eiland Bali, alsmede het tot stand brengen van samenwerking tussen de diverse hulpverleners en organisaties.

In verband met genoemde donatie werd tijdens de door de stichting Stepping Stones Bali georganiseerde sponsorlunch een cheque overhandigd aan Marjanne Oomen, die op dat moment in Nederland verbleef.

Doelstelling voor het jaar 2022.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners had zich voor het jaar 2022 tot doel gesteld om zoveel gelden in te zamelen dat, net als in de voorgaande jaren, een groot aantal kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking geholpen zouden kunnen worden en een betere toekomst zouden kunnen krijgen.

De acht hardlopers uit Oirschot, Spoordonk en Oost- West Middelbeers, die samen het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners vormen, hebben in 2022 op de zelfde wijze als in voorgaande jaren getracht hun doel te bereiken. In tegenstelling tot het jaar 2021 konden de Bali Runners dit jaar wel een groot gedeelte van hun plannen uitvoeren. Dit had te maken met de versoepeling van de coronaregels.

Op 24 april 2022 organiseerden de Bali Runners de Groene Woud Lente Trail in het natuurgebied De Mortelen. De start- en finishlocatie was deze keer bij Hoeve 1827 aan de Oude Grintweg in Oirschot. Net als bij vele andere (recreatieve) hardloop- en trailevenementen viel het aantal deelnemers tegen. Desondanks kan er gesproken worden van een geslaagd evenement dat netto een bedrag van 1856,06 euro opbracht. Dit resultaat werd mede behaald door een donatie van 500,00 euro van mede-organisator Atletiek Oirschot.

Op 17 september 2022 wilden de Bali Runners in Oostelbeers voor de tweede maal een “Bali Runners Bosloop” organiseren. Doordat slechts een gering aantal deelnemers had ingeschreven moest deze bosloop afgelast worden en het inschrijfgeld worden terugbetaald.

In de maand november van het jaar 2022 organiseerden de Bali Runners voor de zevende maal hun speculaasactie. Deze keer werden naast de pakketten speculaasbrokken ook ontbijtkoeken verkocht. Dankzij de geweldige medewerking van Jumbo Oirschot, Jumbo Middelbeers en een groot aantal verkooppunten bracht deze speculaasactie dit jaar netto een bedrag van 3.835,38 euro op. Het succes van deze speculaasactie werd ook deze keer gedragen door een royale sponsoring door Jumbo Oirschot.

Het bedrijf ASML Veldhoven heeft dit jaar de Bali Runners positief verrast met een order van 11.475,00 euro voor 850 vogelhuisjes. Deze vogelhuisjes werden door de gasten van Zorgboerderij Het Scheiend gedurende vele maanden met veel enthousiasme en toewijding in elkaar gezet en beschilderd. De creativiteit, die de gasten van Zorgboerderij Het Scheiend bij het beschilderen van de 850 vogelhuisjes lieten zien, was verbluffend. De Bali Runners zijn Henk van den Oord, mede eigenaar van Zorgboerderij Het Scheiend, en diens gasten heel dankbaar dat zij dit hebben willen doen voor het project van de Bali Runners. Uiteraard is een woord van dank ook op zijn plaats voor het management van ASML Veldhoven, die dit mooie gebaar heeft gemaakt. Na aftrek van kosten bracht de order van ASML netto een bedrag van 10.000,00 euro op.

Sommige Bali Runners hebben dit jaar persoonlijke sponsoracties georganiseerd. Zo schreef Bali Runner Bas Lemmens een boek over zijn lange weg naar het lopen van een hele marathon. Dat boek bracht dit jaar 927,50 euro op voor het project van de Bali Runners.

Jumbo Oirschot (311,15 euro) en Jumbo Middelbeers (88,50 euro) doneerden gedurende één maand alle statiegeldbonnen in hun supermarkt.

Naast genoemde bronnen van inkomsten waren de donaties van bedrijven, stichtingen en particuliere personen een welkome aanvulling op de hiervoor genoemde activiteiten.

Balans per 01-01-2022.

Rekening courant bank 467,88
Spaarrekening bank 19.000,00
Beschikbaar voor donaties 19.467,88
Totaal 19.467,88 Totaal: 19.467,88

Balans per 31-12-2022.

Rekening courant bank 1.450,23
Spaarrekening bank 20.000,00
Beschikbaar voor donaties 21.450,23
Totaal: 21.450,23 Totaal: 21.450,23

Overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2022.

Ontvangsten: Uitgaven:
Verkoop boek Bas Lemmens 927,50 Bankkosten 142,72
Donaties gelopen kilometers 179,17 Aansprakelijkheidsverzekering 93,23
Groene Woud Lente Trail 1856,06
Bali Runners Bosloop -25,82
Eenmalige donaties 1.835,50
Doorlopende donaties 210,00
Ontvangen rente 0,85
Opbrengst speculaasactie 3.835,38
Opbrengst vogelhuisjes 10.000,00
Statiegeld Jumbo Oirschot 311,15
Statiegeld Jumbo M’beers 88,50
Afrondingsverschillen 0,01 Resultaat van het jaar 2022 18.982,35
Totaal: 19.218,30 Totaal: 19.218,30

 

Samenvatting beschikbare reserve op balans.

Beschikbare reserve op de balans per 1-1-2022: 19.467,88
Toename beschikbare reserve door het resultaat van het jaar 2022: 18.982,35
Subtotaal: 38.450,23
Afname beschikbare reserve door donaties in het jaar 2022: -17.000,00
Beschikbare reserve op  de balans per 31-12-2022: 21.450,23

Toelichting op overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2022.

Bali Runners Bosloop

De Bali Runners wilden op zaterdagmiddag 17 september 2022 voor de tweede maal een “Bali Runners Bosloop” organiseren.  Jeu de boules vereniging “De Knusse Boules” zou opnieuw als gastheer/gastvrouw fungeren voor dit recreatieve loopevenement. Helaas moesten de Bali Runners wegens een gering aantal inschrijvingen besluiten om dit evenement af te lasten. De reeds betaalde inschrijfgelden werden teruggegeven, als de deelnemers hadden laten weten dat zij prijs stelden op terugbetaling.

Ontvangen inschrijfgelden: 139,50
Terug betaalde inschrijfgelden: -76,00
Reeds betaalde medailles: -55,00
Kosten inschrijven.nl: -34,32
Negatief saldo Bali Runners Bosloop: -25,82

Speculaasactie

Na een suggestie van Bali Runner Henk van Gerven werd besloten om dit jaar naast de pakketten speculaasbrokken ook ontbijtkoeken te gaan verkopen.

Dit jaar was het door de versoepeling van de coronaregels weer mogelijk om de verkoop van de pakketten speculaasbrokken en ontbijtkoeken te doen via verkooppunten.

De verkoop van de pakketten speculaasbrokken en ontbijtkoeken tijdens de twee weekenden in de supermarkten van Jumbo Middelbeers en Jumbo Oirschot was een succes. De eigenaren van deze supermarkten hebben laten weten dat zij de Bali Runners volgend jaar weer graag terug willen zien in hun supermarkt.

De eigenaar van Jumbo Oirschot heeft een groot gedeelte van de pakketten speculaasbrokken en ontbijtkoeken gratis ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de speculaasactie van dit jaar.

 

De speculaasactie heeft dit jaar netto een bedrag van 3.835,38 euro opgebracht. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

Opbrengst van 2323 pakketten speculaas: 4646,00
Opbrengst van 586 ontbijtkoeken: 1172,00
Opbrengst donaties, die tijdens speculaasactie werden ontvangen: 386,90
Inkoop 2436 pakketten speculaasbrokken: -1706,04
Inkoop 588 pakketten ontbijtkoeken: -411,85
Inkoop wikkels voor pakketten speculaasbrokken en ontbijtkoeken: -184,53
Kosten sumup pinautomaten: -27,10
Kosten vogelstickers en posters: -40,00
Resultaat speculaasactie: 3835,38

Het verschil tussen de aantallen ingekochte en verkochte pakketten speculaasbrokken en ontbijtkoeken heeft te maken met het feit dat:

  • Er 24 pakketten speculaasbrokken werden weggegeven;
  • Er op 31-12-2022 nog 182,00 euro moest worden ontvangen van verkooppunten ( deze opbrengst zal in het komende jaar als ontvangst worden geboekt).

Order ASML

Zoals eerder is opgemerkt heeft ASML Veldhoven een prachtig gebaar gemaakt door 850 vogelhuisjes te bestellen. Deze vogelhuisjes zijn door de gasten van Zorgboerderij Het Scheiend in het kader van hun dagbesteding gemaakt en beschilderd. De 850 vogelhuisjes hebben netto een bedrag van 10.000,00 euro opgebracht. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

850 Vogelhuisjes: 850 x 13,50 euro = 11.475,00
Kosten materialen en transport: -1.475,00
Kosten wikkels voor vogelhuisjes Gedoneerd door sponsor 0,00
Netto opbrengst: 10.000,00

Rente bank

Van de Rabobank is op 1 januari 2022 een bedrag van 0,85 euro aan rente ontvangen. Dit is de rente over het jaar 2021.

Ontvangen donaties

In het jaar 2022 werden eenmalige donaties ontvangen voor een totaal bedrag van 1.835,50 euro, alsmede doorlopende donaties voor een totaal bedrag van 210,00 euro. Uiteraard zijn de Bali Runners heel dankbaar voor deze donaties.

Bankkosten

De Bali Runners proberen de ontvangen donaties en andere inkomsten zoveel mogelijk te besteden aan hun goede doel. Daarom staan er dit jaar in het financiële jaarverslag alleen de volgende kosten:

Bankkosten betaalrekening en spaarrekening Rabobank: -142,72
Kosten aansprakelijkheidsverzekering -93,23

Beschikbaar bedrag per 31-12-2022

Uit dit financiële jaarverslag blijkt dat er op 31-12-2022 een bedrag van 21.450,23 euro beschikbaar is voor de financiering van projecten, waarvoor financieel onderbouwde projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de stichtingen, die hulp verlenen aan de kinderen op de projecten in Indonesië.

Een gedeelte van het bedrag van 21.450,23 euro moet gereserveerd worden voor de kosten, die in het begin van het jaar 2023 gemaakt zullen worden voor de organisatie van de Groene Woud Lente Trail, die gepland staat voor 16 april 2023.

Het aantal kinderen, dat van het bedrag van 21.450,23 euro geholpen kan worden, is afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen:

  • Welk bedrag moet gereserveerd worden voor de organisatie van de Groene Woud Lente Trail van 16 april 2023?
  • Wat is de aard van de beperking van de kinderen, die door de Bali Runners geholpen zullen worden ?
  • Is er sprake van een enkelvoudige of meervoudige beperking ?
  • Kunnen de Nederlandse en Belgische orthopedisch chirurgen in het jaar 2023 ondanks de coronacrisis toch weer naar Sumatra reizen om daar operaties uit te voeren ?
  • Kunnen de kinderen geholpen worden via een operatie, of is een behandeling via de “Ponsetimethode” afdoende ?
  • Moeten de betreffende kinderen worden overgevlogen naar de locatie, waar de operatie en de daarop volgende revalidatie wordt uitgevoerd ?
  • Moeten de ouders van de betreffende kinderen tijdens de duur van de operatie en de revalidatie van hun kind aanwezig zijn bij hun kind ?

In verband met de nog steeds aanwezige verspreiding van het coronavirus is het niet uitgesloten dat er ook in het jaar 2023 geen Nederlandse en Belgische orthopedisch chirurgen naar Indonesië kunnen reizen. In dat geval kunnen er op het project van Harapan Jaya in Sumatra geen operaties worden uitgevoerd. De Bali Runners kunnen dan uitsluitend kinderen helpen, die via de “Ponseti methode” behandeld kunnen worden. Daarnaast kunnen kinderen en jongvolwassenen geholpen worden, die door een amputatie van een of meerdere benen niet goed kunnen lopen. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering zal daarover wellicht duidelijkheid komen.

Slotopmerking

Uit dit verslag valt af te leiden dat het jaar 2022 voor de stichting Loopgroep Bali Runners een goed jaar is geweest. De order van ASML Veldhoven heeft in belangrijke mate daartoe bijgedragen. Het is verheugend om te zien dat bedrijven en stichtingen, alsmede privé personen, de Bali Runners ook in dit jaar zijn blijven steunen.

De Bali Runners zijn blij dat zij er opnieuw in geslaagd zijn om de kosten te beperken tot de bankkosten en de aansprakelijkheidsverzekering. Hun doelstelling, om alle binnen gekomen donaties volledig te bestemmen voor het goede doel, is hiermee nagenoeg voor 100% bereikt.

De Bali Runners voelen zich verantwoordelijk voor een goede besteding van het geld, dat door sponsors is gedoneerd, en hopen dat dit financiële jaarverslag voldoende transparantie biedt aan de sponsors. Uiteraard zijn zij altijd bereid om vragen aangaande dit financiële jaarverslag te beantwoorden.

De Bali Runners zijn trots op het resultaat van het afgelopen jaar.  Zonder de hulp van al hun sponsors en donateurs zou dit resultaat echter nooit mogelijk zijn geweest. Daarom willen zij bij deze iedereen bedanken, die aan dit resultaat een bijdrage heeft geleverd.

Samenvatting resultaten van de afgelopen jaren.

In de afgelopen jaren hebben de Bali Runners dankzij hun sponsors en donateurs de volgende donaties kunnen doen:

Aantal kinderen: Donatie voor Stepping Stones Bali: Aantal kinderen: Donatie voor Harapan Jaya Sumatra:
2017 3 operaties 6.250,00 euro
2018 1 operatie 1.500,00 euro 10 operaties 10.850,00 euro
2019 Klompvoetproject 3.000,00 euro 20 operaties 20.000,00 euro
2020 Klompvoetproject 3.000,00 euro 15 operaties 15.000,00 euro
2021 Klompvoetproject 3.000,00 euro Klompvoetproject 9.000,00 euro
2022 Klompvoetproject 4.500,00 euro Klompvoetproject 12.500,00 euro
Totaal: 21.250,00 euro 67.350,00 euro

Doelstelling voor het jaar 2023

In het jaar 2023 willen de Bali Runners hun doelstellingen continueren en daarbij opnieuw aandacht geven aan de versterking van hun relatie met de inwoners van de gemeente Oirschot.

Samen met Atletiek Oirschot hopen de Bali Runners weer de Groene Woud Lente Trail te kunnen organiseren. Deze trail staat dit jaar gepland op 16 april 2023 en zal worden gehouden in het natuurgebied Kampina bij Oisterwijk. De samenwerking met Atletiek Oirschot en andere organisaties binnen de gemeente Oirschot wordt door de Bali Runners belangrijk gevonden en daarom zullen zij steeds blijven proberen om samen te werken met andere organisaties.

Oirschot, 4 januari 2023

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail