Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Beleidsplan 2017

 

Beleidsplan – 2017

Tijdens de vergadering van het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners d.d. 6-2-2017 heeft het bestuur een actueel beleidsplan vastgesteld, dat unaniem is goedgekeurd. Hiermee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor de aanwijzing als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

In het beleidsplan over het jaar 2017 zijn de volgende elementen opgenomen:

  • het werk dat de stichting Loopgroep Bali Runners doet
  • de manier waarop de stichting Loopgroep Bali Runners geld werft
  • het beheer van het vermogen van de stichting Loopgroep Bali Runners
  • de besteding van het vermogen van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Beleidsplan 2017 van de stichting Loopgroep Bali Runners

Doelgroep

Tijdens de vergadering werd besloten om voor het jaar 2017 de volgende doelgroepen aan te wijzen, waarvoor geld zal worden ingezameld:

  1. Kinderen met een fysieke beperking (klompvoet), die uitsluitend via een operatie geholpen kunnen worden.
  2. Kinderen met een fysieke beperking (klompvoet), die via een gipsverband of een brace geholpen kunnen worden.

Bij deze twee doelgroepen gaat het om kinderen met een fysieke beperking, die afkomstig zijn van het eiland Bali en kinderen met een fysieke beperking, die van andere eilanden van Indonesië afkomstig zijn.

Besloten werd om in eerste instantie de volgende twee stichtingen uit te nodigen voor het inzenden van projectvoorstellen, die door het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners beoordeeld zullen worden of zij voldoen aan de criteria, die het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor financiering:

– stichting Stepping Stones Bali (contactpersoon Toon Oomen);

– stichting Harapan Jaya (contactpersoon Sr. Leonie).

In een later stadium kunnen ook andere stichtingen worden uitgenodigd voor het doen van projectvoorstellen.

Het belangrijkste criterium, waar een projectvoorstel moet doen, is de voorwaarde dat vóóraf een begroting per kind dient te worden ingediend, waarin de relevante kosten zijn opgenomen.

Werving van sponsorgelden.

Tijdens de bestuursvergadering werd besloten dat  een speculaasproject gedaan zal worden. Daarbij zal worden samen gewerkt met Jumbo Oirschot en met Jumbo Middelbeers.

Naast het speculaasproject zullen er ook andere inkomstenbronnen zijn. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Op 28-5-2017 gaat Kees Smetsers de hele marathon van Tilburg lopen. Dit doet hij om te vieren dat hij 70 jaar is geworden. Kees liet tijdens de vergadering weten dat hij zich voor deze loop individueel laat sponsoren. Uiteraard zal de opbrengst ten goede komen aan de stichting Loopgroep Bali Runners;
  • Op 1-7-2017 neemt het complete bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners deel aan de Kwart Triatlon van Oirschot. Tijdens de vergadering werd besloten om zich als groep te laten sponsoren voor dit evenement. In de media zal dit ook zo naar buiten worden uitgedragen;
  • Op de nieuwe website van de Bali Runners zal de voor organisaties en personen de mogelijkheid worden geopend om tegen betaling van 25 euro een advertentie te plaatsen in de vorm van een logo. Tijdens de vergadering werd besloten om de opbrengst van deze advertenties aan te wenden voor de kosten, die in het kader van de doelstelling van de stichting Loopgroep Bali Runners gemaakt zullen worden.

Beheer en besteding van de sponsorgelden en andere inkomensbronnen

Tijdens de bestuursvergadering werd besloten dat alle sponsorgelden en andere inkomsten beheerd zullen worden op de bankrekening van de stichting Loopgroep Bali Runners.

De penningmeester van de stichting zal bij elke bestuursvergadering rekening en verantwoording afleggen aan het voltallige bestuur.

De sponsorgelden en andere inkomstenbronnen zullen aangewend worden voor de doelgroep, zoals deze in dit beleidsplan is omschreven.

De organisaties en personen, die genoemd zijn in de doelgroep voor het jaar 2017, dienen projectvoorstellen in te doen.

Deze projectvoorstellen dienen financieel onderbouwd te zijn en een concrete omschrijving van het betreffende projecten te bevatten.

Het bestuur van de stichting beoordeelt de ontvangen projectvoorstellen en neemt daarna een beslissing.

De penningmeester van de stichting Loopgroep Bali Runners zorgt vervolgens dat de aangevraagde gelden worden over gemaakt naar de aanvragende organisatie.

Aan het overmaken van de gelden wordt de voorwaarde verbonden dat de gelden uitsluitend voor het betreffende project worden besteed en dat na afloop van het betreffende project een financiële verantwoording wordt gestuurd naar de stichting Loopgroep Bali Runners.

Namens het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners

C.H.A. Smetsers

Secretaris en penningmeester


deel deze beleidsplan 2017 van de Stichting Loopgroep Bali Runners

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail