Balirunners

Financieel jaarverslag 2023

Financieel jaarverslag 2023 van de stichting Loopgroep Bali Runners. 

 

Op welke periode heeft dit verslag betrekking ?

De stichting Loopgroep Bali Runners is opgericht bij een notariële acte van 6-2-2017,  opgemaakt door Notaris A.J.A.M. Marks te Oirschot. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1-1-2023 tot en met 31-12-2023.

 

Relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners.

De relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners luiden als volgt:

 

Naam: Stichting Loopgroep Bali Runners
Datum van oprichting: 06-02-2017
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 8572.74.946
KVK-nummer: KVK Eindhoven 68036523
Statutair adres tot 1-10-2018: Bekersberg 4, 5688JN Oirschot
Statutair adres vanaf 1-10-2018: Andreasstraat 9a, 5091BC Oostelbeers
Statutair adres vanaf 15-3-2020: Evershoef 8, 5091GA Middelbeers
Email adres: smetserskees@hotmail.com
Website: www.balirunners.nl
Bankrekening nummer: NL34RABO 0316590371
Datum ingang ANBI-aanwijzing: 06-02-2017
Activiteiten omschrijving: Het werven van fondsen voor de financiering van projecten op Bali, dan wel andere eilanden in Indonesië, van stichtingen en andere organisaties, die zich bezig houden met de hulpverlening aan kinderen met een beperking.

 

Huidige samenstelling bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners.

 

Naam: Functie: Bestuurslid vanaf:
Henk van Gerven Voorzitter 6-2-2017
Kees Smetsers Penningmeester 6-2-2017
Johan Pijnenburg Secretaris 6-2-2017
Henk van den Oord Lid van het bestuur 6-2-2017
Antoinet Hems Lid van het bestuur 6-2-2017
Elia Deenen Lid van het bestuur 6-2-2017
Piet van Oirschot Lid van het bestuur 1-5-2018
Bas Lemmens Lid van het bestuur 1-12-2019
Karin van de Pas Lid van het bestuur 1-3-2023

 

Realisatie besteding beschikbare gelden per 1-1-2023.

Blijkens het jaarverslag over het jaar 2022 was er op 31-12-2022 een bedrag van 21.450,23 euro beschikbaar voor de financiering van projecten van stichtingen in Indonesië, waarvoor door de betreffende stichtingen een projectvoorstel was ingediend.

Rekening houdende met het beschikbare saldo op de bankrekening per 31-12-2022, alsmede de in het begin van het jaar 2023 ontvangen inkomsten, heeft het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners besloten de hierna volgende donaties toe te kennen.

 

Donatie aan stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra (13.000,00 euro)

Op 25-4-2023 werd aan de stichting Harapan Jaya Nederland een bedrag van 13.000,00 euro gedoneerd. Deze donatie is bestemd voor het project van de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya in Pemantangsiantar op het eiland Sumatra in Indonesië. Het bedrag van 13.000,00 euro heeft betrekking op de kosten van de hulpverlening aan Indonesische kinderen en jongvolwassenen, die een loopbeperking hebben en op genoemd project zijn geopereerd of een andere behandeling hebben ondergaan. Ter zake van deze donatie werd in Aerdenhout aan Zuster Jeannette van Paassen, oprichtster van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, een cheque overhandigd van 13.000,00 euro.

Donatie aan stichting Stepping Stones Bali (5.000,00 euro)

Op 4-4-2023 werd een bedrag van 5.000,00 euro gedoneerd aan de stichting Stepping Stones Bali, die statutair is gevestigd in Oirschot. Deze donatie was bestemd voor het klompvoetproject van de stichting Yayasan Stepping Stones in Lovina op het eiland Bali. Met name worden hierbij bedoeld de behandelingen (gips, braces, fysiotherapie en revalidatie), die via de “ponseti methode” worden uitgevoerd, alsmede alle andere activiteiten die daarmee verband houden. Met name gaat het hier om onderwijs, bijscholing en workshops voor hulpverleners op het eiland Bali, alsmede het tot stand brengen van samenwerking tussen de diverse hulpverleners en organisaties.

In verband met genoemde donatie werd door Antoinet Hems en Kees Smetsers tijdens hun vakantie op het eiland Bali een cheque van 5.000,00 euro overhandigd aan Marjanne Oomen, zijnde de oprichtster en manager van de stichting Yayasan Stepping Stones Bali.

Doelstelling voor het jaar 2023.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners had zich voor het jaar 2023 tot doel gesteld om zoveel gelden in te zamelen dat, net als in de voorgaande jaren, een groot aantal kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking geholpen zouden kunnen worden en een betere toekomst zouden kunnen krijgen.

De negen hardlopers uit Oirschot, Spoordonk, Oost- West Middelbeers en Vessem, die samen het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners vormen, hebben in 2023 op de zelfde wijze als in voorgaande jaren getracht hun doel te bereiken. Het beleid van voorgaande jaren werd dus voortgezet.

 

Bijzondere momenten in het jaar 2023.

Op 16 april 2023 organiseerden de Bali Runners samen met Atletiek Oirschot de Groene Woud Lente Trail in het natuurgebied Kampina. De start- en finishlocatie was ook deze keer bij Zorgboerderij Het Scheiend, Nieuwedijk 51, 5688 LK Oirschot. Net als bij vele andere (recreatieve) hardloop- en trailevenementen was het aantal deelnemers (301) lager dan de verwachtingen. Desondanks kan er gesproken worden van een geslaagd evenement, dat netto een bedrag van 2.864,15 euro opbracht. Dit resultaat werd mede behaald door een donatie van 750,00 euro van mede-organisator Atletiek Oirschot én 560,00 euro aan donaties van de deelnemers van deze trail.

 

In de maanden november en december van het jaar 2023 organiseerden de Bali Runners voor de zevende maal hun speculaasactie. Deze keer werden naast de pakketten speculaasbrokken ook ontbijtkoeken, chocoladerepen en vogelhuisjes verkocht. De verkoop van de pakketten speculaasbrokken en ontbijtkoeken was aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Dat had te maken met het feit, dat de verkoop van chocoladerepen was toegevoegd. Dit jaar werden er ook weer vogelhuisjes verkocht, die door Henk en Paulien van den Oord, eigenaren van Zorgboerderij Het Scheiend, ter beschikking waren gesteld. (Henk en Paulien hebben inmiddels hun Zorgboerderij overgedragen aan nieuwe eigenaren). Dankzij de geweldige medewerking van Jumbo Oirschot, Jumbo Middelbeers en een groot aantal verkooppunten bracht deze speculaasactie dit jaar netto een bedrag van 8.835,55 euro op. Het succes van deze speculaasactie werd ook deze keer voor een gedeelte gedragen door een royale sponsoring door Jumbo Oirschot.

 

Het hoogtepunt van de speculaasactie was toch wel het afscheid van orthopedisch chirurg Huub van der Heide bij het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. De Bali Runners waren voor dit afscheid uitgenodigd, wat door hen bijzonder op prijs werd gesteld. Het was voor hen een unieke gelegenheid om Huub van der Heide en diens collega’s te kunnen ontmoeten in hun werkomgeving. Als blijk van waardering hebben de Bali Runners tijdens de “afscheidsborrel” in totaal 55 pakketten speculaasbrokken, 55 ontbijtrepen, 55 chocoladerepen en 55 vogelhuisjes ter beschikking gesteld. In de week daarna ontvingen de Bali Runners in totaal voor een bedrag van 2578,45 euro aan donaties van Huub van der Heide en diens collega’s. Deze donaties hebben het resultaat van deze speculaasactie heel bijzonder gemaakt.

 

Jumbo Oirschot (1244,50 euro) en Jumbo Middelbeers (117,85 euro) doneerden gedurende een aantal maanden alle statiegeldbonnen in hun supermarkt.

 

De Rabobank Club Support actie leverde voor de Bali Runners een bedrag van 859,88 euro op en dat was veel meer dan voorgaande jaren. Dit was ook een signaal dat de Bali Runners veel goodwill hebben gekweekt voor hun project.

 

Er zijn twee personen, die elk jaar een doorlopende donatie doen. De Bali Runners zijn deze twee personen heel dankbaar voor hun voortdurende steun.

 

Een actie van Henk van Gerven (gratis pannenkoeken voor het publiek van de Koningsmarkt in Oirschot) leverde in totaal 175,30 euro aan donaties op. Henk van Gerven trad ook op als verhalen verteller tijdens een “Vincent van Gogh” manifestatie op een culturele dag in Oirschot, dat leverde 64,00 euro op.

 

Naast genoemde bronnen van inkomsten waren de donaties van bedrijven, stichtingen en particuliere personen een welkome aanvulling op de hiervoor genoemde activiteiten. Vanwege de privacy worden in dit verslag geen namen genoemd, maar de Bali Runners zijn wel heel blij en dankbaar voor deze steun.

 

Balans per 01-01-2023.

 

Rekening courant bank 1.450,23      
Spaarrekening bank 20.000,00      
      Beschikbaar voor donaties 21.450,23
Totaal 21.450,23   Totaal: 21.450,23

 

Balans per 31-12-2023.

 

Rekening courant bank 341,30      
Spaarrekening bank 18.104,96      
      Beschikbaar voor donaties 18.446,26
Totaal: 18.446,26   Totaal: 18.446,26

 

Overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2023.

 

Ontvangsten:     Uitgaven:  
Resultaat Groene Woud Lente Trail 2.864,15   Bankkosten 265,78
Nagekomen ontvangsten speculaasactie 2022 228,00   Aansprakelijkheidsverzekering 97,80
Netto opbrengst verkopen tijdens speculaasactie 2023 4.563,55      
Donaties speculaasactie 2023 (incl. donaties collega’s Huub) 4.272,00      
Donaties in verband met gelopen kilometers 203,77      
Doorlopende donaties 245,00      
Statiegeldacties Jumbo Oirschot 1.244,50      
Statiegeldacties Jumbo M’beers 117,85      
Overige donaties 411,00      
Rabobank Club Support 859,88      
Pannenkoeken bakken Koningsmarkt 175,30      
Vincent van Gogh manifestatie op cultuurmarkt Oirschot 64,00      
Rente 2022 5,65      
Rente 2023 104,96      
      Resultaat van het jaar 2023 14.996,03
Totaal: 15.359,61   Totaal: 15.359,61

 

Samenvatting beschikbare reserve op balans.

 

Beschikbare reserve op de balans per 1-1-2023: 21.450,23
Toename beschikbare reserve door het resultaat van het jaar 2023: 14.996,03
Subtotaal: 36.446,26
Afname beschikbare reserve door donaties in het jaar 2023: -18.000,00
Beschikbare reserve op  de balans per 31-12-2023: 18.446,26

 

Toelichting op het overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2023.

 

Speculaasactie

Na een suggestie van Bali Runner Henk van Gerven werd besloten om dit jaar naast de pakketten speculaasbrokken en ontbijtkoeken ook chocoladerepen te gaan verkopen.

Henk en Paulien van den Oord stelden opnieuw vogelhuisjes ter beschikking, die gemaakt waren door Zorgboerderij Het Scheiend.

De verkoop van de pakketten speculaasbrokken, ontbijtkoeken, chocoladerepen en vogelhuisjes tijdens de twee weekenden in de supermarkten van Jumbo Middelbeers en Jumbo Oirschot was opnieuw een succes. De eigenaren van beide supermarkten hebben laten weten dat zij de Bali Runners volgend jaar weer graag terug willen zien in hun supermarkt.

De filiaalhouder van Jumbo Oirschot (Bob Nettinga) heeft een groot gedeelte van de pakketten speculaasbrokken, ontbijtkoeken en chocoladerepen gratis ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat van de speculaasactie van dit jaar.

De filiaalhouder van Jumbo Oirschot deelde desgevraagd mede dat Jumbo Nederland het voornemen heeft om een groot aantal sponsorobjecten te stoppen of te verminderen en dat de Bali Runners daar rekening mee dienen te houden. In verband hiermee werd de afspraak gemaakt dat in het komende jaar in een vroeg stadium overleg plaats zal vinden.

De verkoop via de verkooppunten is ook goed verlopen. Toch moet opgemerkt worden dat de opbrengst van de verkoop in totaal minder is geworden in vergelijking met voorgaande jaren. Daarom is het mooi om te constateren dat de donaties de lagere opbrengst van de verkoop helemaal goed hebben gemaakt. Met name de donaties in relatie tot het afscheid van orthopedisch chirurg Huub van der Heide hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan hun resultaat van de speculaasactie (zie hiervoor).

 

Na afloop van de speculaasactie is er een relatief grote voorraad pakketten speculaas en ontbijtkoeken overgebleven. Deze voorraad is gedoneerd aan de volgende organisaties:

–        Kerstbijeenkomst ouderen Spoordonk;

–        Kerstcadeau voor ouderen Zonnebloem Middelbeers;

–        Kerstcadeau voor ouderen Zonnebloem Oirschot;

–        Kerstcadeau voor Efkes Aachterum (hulp aan arme mensen in Oostelbeers);

–        Kerstbijeenkomst Zonnebloem Middelbeers;

–        Kerstbijeenkomst verstandelijk beperkten Kans Plus in Oirschot;

–        Weggeefkastjes voor arme mensen in De Beerzen en Oirschot;

–        Donatie aan arme mensen in Polen (via actiecomité Polen);

–        Donatie aan Voedselbank Best;

–        Donatie aan zwervers en daklozen in Venlo.

 

De speculaasactie heeft dit jaar netto een bedrag van 8.835,55 euro opgebracht. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

 

Opbrengst verkoop speculaas: 4.595,60
Opbrengst verkoop ontbijtkoeken: 905,00
Opbrengst verkoop chocoladerepen: 2.472,50
Opbrengst verkoop vogelhuisjes: 1.840,00
Totale opbrengst verkoop: 9.813,10
   
Totale kosten inkoop speculaas, ontbijtkoeken, chocoladerepen en vogelhuisjes: -4.586,86
Subtotaal verkoop: 5.226,24
   
Totale kosten inkoop wikkels, flyers en ander promotiemateriaal voor speculaasactie: -662,69
Netto opbrengst zonder donaties: 4.563,55
   
Donaties in verband met afscheid orthopedisch chirurg Huub van der Heide: 2.578,45
Overige donaties tijdens speculaasactie: 1.693,55
   
Totale resultaat speculaasactie: 8.835,55

 

Rente bank

De rente over het jaar 2022 (5,65 euro) is in het jaar 2023 ontvangen. De rente over het jaar 2023 (104,96) is ook in het jaar 2023 ontvangen, Door stijging van de rente is het bedrag in 2023 aanzienlijk hoger dan in het jaar 2022.

 

Ontvangen donaties

 

Donaties tijdens speculaas verkoop: 1.693,55
Donaties tijdens afscheid van Huub van der Heide: 2.578,45
Donaties in verband met gelopen kilometers: 203,77
Doorlopende donaties: 245,00
Donaties statiegeldacties Jumbo Oirschot: 1.244,50
Donaties statiegeldacties Jumbo Middelbeers: 117,85
Donatie Rabobank Club Support: 859,88
Donatie Henk v. Gerven pannenkoeken bakken Koningsmarkt Oirschot: 175,30
Donatie Henk v. Gerven cultuurmarkt Oirschot Vincent van Gogh manifestatie 64,00
Overige eenmalige donaties: 411,00
Totaal donaties: 7.593,30

 

Het totaal van donaties (7.593,30) bedraagt ongeveer 50% van het totale resultaat over het jaar 2023 (14.996,03). Hieruit blijkt dat de stichting Loopgroep Bali Runners in de afgelopen jaren heel veel goodwill heeft opgebouwd. De Bali Runners zijn heel blij met de steun van al deze organisaties en personen. Het motiveert hen om op de ingeslagen weg verder te gaan.

 

Bankkosten en aansprakelijkheidsverzekering

De Bali Runners proberen de ontvangen donaties en andere inkomsten zoveel mogelijk te besteden aan hun goede doel. Daarom staan er dit jaar in het financiële jaarverslag alleen de volgende kosten:

 

Bankkosten betaalrekening en spaarrekening Rabobank: -265,78
Kosten aansprakelijkheidsverzekering -97,80

 

Beschikbaar bedrag per 31-12-2023

Uit dit financiële jaarverslag blijkt dat er op 31-12-2023 een bedrag van 18.446,26 euro beschikbaar was voor de financiering van projecten, waarvoor financieel onderbouwde projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de stichtingen, die hulp verlenen aan de kinderen op de projecten in Indonesië.

Een gedeelte van het bedrag van 18.446,26 euro moet gereserveerd worden voor de kosten, die in het begin van het jaar 2024 gemaakt zullen worden voor de organisatie van de Groene Woud Lente Trail, die gepland staat voor 10 maart 2024.

Bij de eerstvolgende bestuursvergadering (5 februari 2024) zal een besluit genomen worden welk bedrag dit jaar gedoneerd kan worden.

 

Slotopmerkingen

Geconcludeerd kan worden dat het jaar 2023 voor de stichting Loopgroep Bali Runners een goed jaar is geweest. Er zijn tegenvallers geweest, zoals de teruggelopen verkopen tijdens de speculaasactie, maar ook meevallers, zoals het hoge bedrag aan donaties dat dit jaar is ontvangen. Het is verheugend om te zien dat bedrijven en stichtingen, alsmede privé personen, de Bali Runners ook in dit jaar zijn blijven steunen.

De Bali Runners zijn blij dat zij er opnieuw in geslaagd zijn om de kosten te beperken tot de bankkosten en de aansprakelijkheidsverzekering. Hun doelstelling, om alle binnen gekomen donaties volledig te bestemmen voor het goede doel, is hiermee opnieuw nagenoeg voor 100% bereikt.

De Bali Runners voelen zich verantwoordelijk voor een goede besteding van het geld, dat door sponsors is gedoneerd, en hopen dat dit financiële jaarverslag voldoende transparantie biedt aan de sponsors. Uiteraard zijn zij altijd bereid om vragen aangaande dit financiële jaarverslag te beantwoorden.

De Bali Runners zijn trots op het resultaat van het afgelopen jaar.  Zonder de hulp van al hun sponsors en donateurs zou dit resultaat echter nooit mogelijk zijn geweest. Daarom willen zij bij deze iedereen bedanken, die aan dit resultaat een bijdrage heeft geleverd.

 

Samenvatting resultaten van de afgelopen jaren.

In de afgelopen jaren hebben de Bali Runners dankzij hun sponsors en donateurs de volgende donaties kunnen doen:

 

  Aantal kinderen en jongvolwassenen: Donatie voor Stepping Stones Bali: Aantal kinderen en jongvolwassenen: Donatie voor Harapan Jaya Sumatra:
2017 3 6.250,00 euro    
2018 1 1.500,00 euro 10 10.850,00 euro
2019 Klompvoetproject 3.000,00 euro 20 20.000,00 euro
2020 Klompvoetproject 3.000,00 euro 15 15.000,00 euro
2021 Klompvoetproject 3.000,00 euro Diverse behandelingen 9.000,00 euro
2022 Klompvoetproject 4.500,00 euro Diverse behandelingen 12.500,00 euro
2023 Klompvoetproject 5.000,00 euro 22 13.000,00 euro
Totaal:   26.250,00 euro   80.350,00 euro

 

In totaal hebben de Bali Runners in bovenstaande jaren dus een bedrag van 106.600,00 euro gedoneerd aan de hiervoor genoemde stichtingen.

 

Doelstelling voor het jaar 2024

In het jaar 2024 willen de Bali Runners hun doelstellingen continueren en daarbij opnieuw aandacht geven aan de versterking van hun relatie met de inwoners van de gemeente Oirschot.

 

Samen met Atletiek Oirschot hopen de Bali Runners weer de Groene Woud Lente Trail te kunnen organiseren. Deze trail staat dit jaar gepland op zondag 10 maart 2024 en zal worden gehouden in het natuurgebied De Mortelen bij Oirschot.

 

Op zaterdag 1 juni 2024 gaan de Bali Runners weer een bijdrage leveren aan de Levensloop De Beerzen-Oirschot-Spoordonk. Dat is een wandelestafette, waarvan de opbrengst zal gaan naar het Bijna Thuis Huis in Oirschot en Running Team Oirschot.

 

De Bali Runners zullen als vrijwilliger dit jaar ook weer meehelpen bij Reina’s Scholenloop, die door Running Team Oirschot elk jaar in oktober wordt georganiseerd en waarvan de opbrengst gaat naar de hulpverlening aan mensen, die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker.

 

De samenwerking met Atletiek Oirschot en andere organisaties binnen de gemeente Oirschot wordt door de Bali Runners belangrijk gevonden en daarom zullen zij steeds blijven proberen om samen te werken met andere organisaties.

 

Naast de hiervoor genoemde activiteiten gaan de Bali Runners in het jaar 2024 ook weer deelnemen aan hardloopwedstrijden, trails en triatlons. Tijdens deze sportieve activiteiten gaan de Bali Runners de doelstelling van de stichting Loopgroep Bali Runners uitdragen. Zij gaan onder andere deelnemen aan de volgende evenementen:

–        Halve marathon Egmond aan Zee op 14 januari 2024;

–        Midwinter marathon in Apeldoorn op 4 februari 2024;

–        Groene Woud Lente Trail op 10 maart 2024

–        Zeeland Marathon Hulst-Terneuzen op 20 april 2024;

–        Kwart triatlon Het Groene Woud in Oirschot op 22 juni 2024;

–        Marathon Eindhoven op 13 oktober 2024.

 

Tijdens alle activiteiten van het jaar 2024 zullen de Bali Runners zich bewust zijn van het feit, dat zij gesteund worden door een groot aantal organisaties en personen, die de kinderen in Indonesië willen helpen. Dat zal de Bali Runners motiveren om ook in het jaar 2024 alles te doen om een mooi resultaat te bereiken.

 

Samen zijn we sterk.

 

Oirschot, 8 januari 2024

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail