Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Financieel Jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017 van de stichting Loopgroep Bali Runners. 

Op welke periode heeft dit verslag betrekking ?

De stichting Loopgroep Bali Runners is opgericht bij een notariële acte van 6-2-2017,  opgemaakt door Notaris A.J.A.M. Marks te Oirschot. Dit verslag heeft betrekking op de periode 6-2-2017 tot en met 31-12-2017.

De relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners luiden als volgt:

Naam: Stichting Loopgroep Bali Runners
Datum van oprichting: 06-02-2017
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 8572.74.946
KVK-nummer: KVK Eindhoven 68036523
Statutair adres: Bekersberg 4, 5688JN Oirschot
Email adres: smetserskees@hotmail.com
Website: www.balirunners.nl
Bankrekening nummer: NL34RABO 0316590371
Datum ingang ANBI-aanwijzing: 06-02-2017
Activiteiten omschrijving: Het werven van fondsen en de financiering van projecten op Bali, dan wel andere eilanden in Indonesië, van stichtingen en andere organisaties, die zich bezig houden met de hulpverlening aan kinderen met een beperking.

 

Doelstelling voor het jaar 2017.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft zich voor het jaar 2017 tot doel gesteld om zoveel gelden in te zamelen dat minimaal 10 kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking geholpen kunnen worden en een betere toekomst kunnen krijgen. Zij heeft getracht dit doel te bereiken door middel van gesponsorde deelname aan hardloopwedstrijden en een triatlon, alsmede andere acties, zoals bijvoorbeeld de verkoop van pakketten speculaasbrokken.

Verder heeft het bestuur besloten om de in het jaar 2017 opgehaalde gelden te besteden aan de financiering van het volledige traject van selectie, operatie, revalidatie, fysiotherapie, braces en gips. Het gaat om kinderen die uitsluitend via een operatie geholpen kunnen worden en/of kinderen die ook zonder operatie geholpen kunnen worden (bijvoorbeeld via braces en gips).

Aangezien één van de stichtingen in de keten van hulpverlenende organisaties vanwege financiële redenen gesloten is, heeft het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners in de loop van het jaar 2017 besloten om de volgende stichtingen uit te nodigen voor het indienen van een financieel onderbouwd  projectvoorstel, op basis waarvan besloten kan worden om de betreffende projecten te financieren:

  • Stichting Stepping Stones op Bali;
  • Stichting Harapan Jaya op Sumatra.

Samenvatting van de activiteiten van de stichting Loopgroep Bali Runners in het jaar 2017.

In het jaar 2017 heeft de stichting Loopgroep Bali Runners via de volgende activiteiten geld ingezameld om haar doel te kunnen bereiken:

  • Deelname aan hardloopwedstrijden;
  • Deelname aan kwart triatlon Oirschot;
  • Tien eurocent per getrainde kilometer;
  • Verkoop van pakketten speculaasbrokken.

Overzicht van ontvangsten en uitgaven over het jaar 2017 (bedragen zijn in euro’s).

Verkoop speculaas 7.722,00
Inkoop speculaas -2.351,38
Netto opbrengst speculaas 5.370,62
Donaties bij verkoop speculaas 507,69
Donaties “60 van Texel” 695,00
Donaties “Kwart triatlon” 588,61
Donaties “10 cent per km.” 248,00
Donaties “Vierde Boek” 1917,80
Donaties “Bali Runners” 3430,35
Kosten oprichting 328,30 Donaties “Kosten oprichting” 328,30
Kosten kerstwens 48,40 Donaties “Kerstwens” 48,40
Donaties “Heideloop” 668,00
Overige donaties 1685,24
Bankkosten 129,57 Donaties “Rabo Clubkas” 411,40
Te betalen omzetbelasting 295,60
Beschikbaar voor projecten: 15.097,54
Totaal: 15.899,41 Totaal: 15.899,41

 

Balans per 06-02-2017.

Rekening courant bank 0,00 Te betalen omzetbelasting 0,00
Spaarrekening bank 0,00 Beschikbaar voor projecten 0,00
Totaal 0,00 Totaal 0,00

 

Balans per 31-12-2017.

Rekening courant bank 93,14 Te betalen omzetbelasting 295,60
Spaarrekening bank 15.300,00 Beschikbaar voor projecten 15.097,54
Totaal 15.393,14 15.393,14

 

Toelichting op overzicht van ontvangsten en uitgaven over het jaar 2017.

Uitgaven

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners er in het jaar 2017 in geslaagd is om de uitgaven te beperken tot de bankkosten ten bedrage van 129,57 euro. Tegenover deze uitgave staat de uitkering van de Rabo Clubkascampagne ten bedrage van 411,40 euro, waarvoor de Bali Runners de Rabobank organisatie dankbaar zijn.

De kosten van de oprichting (328,30 euro)  zijn volledig gecompenseerd door een donatie van een sponsor. Het zelfde geldt voor de kosten van de kerstwens voor alle relaties (48,40) via Lokale Omroep Oirschot. Deze kosten zijn ook volledig gecompenseerd door een donatie.

Uit het voorgaande blijkt dat alle in het jaar 2017 ontvangen donaties en sponsorbijdragen voor 100% besteed zullen kunnen worden aan het doel van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Ontvangsten uit verkoop speculaas

Uit het overzicht van ontvangsten en uitgaven blijkt dat de verkoop van pakketten speculaasbrokken netto 5370,62 euro heeft opgebracht. Daarbij komen nog donaties tijdens de verkoop van speculaas ten bedrage van 507,69 euro.

Dit resultaat was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van Jumbo Oirschot en Jumbo Middelbeers, alsmede het grote aantal verkooppunten, die voor hun inzet een groot compliment verdienen. Dat geldt ook voor de ouderen van Zorgboerderij Het Scheiend, die via het wikkelen en inpakken van de pakketten speculaas een hartverwarmende bijdrage hebben geleverd aan het resultaat van deze actie.

Te betalen omzetbelasting over de verkoop van speculaasbrokken

Opgemerkt moet worden dat de Belastingdienst van mening is dat over de verkoop van de pakketten speculaasbrokken omzetbelasting verschuldigd is. De verschuldigde belasting over de verkoop van de pakketten speculaasbrokken bedraagt: 6/106 x 7722,00 =  437,10 euro.

Op het bedrag van 437,10 euro kan in mindering gebracht worden de omzetbelasting , die door de stichting betaald is bij de aankoop van de pakketten speculaasbrokken, zijnde 6/106 x 2.351,38 = 133,10 euro.

Per saldo moet er dus terzake van de verkoop van de pakketten speculaasbrokken betaald worden aan de Belastingdienst: 437,10 – 133,10 = 304,00 euro.

Op het bedrag van 304,00 euro kan nog in mindering gebracht worden de betaalde omzetbelasting op onkosten.

Over het 4e kwartaal van het jaar 2017 dient de volgende aangifte omzetbelasting te worden gedaan:

Verschuldigde omzetbelasting over verkoop speculaas: 6/106 x 7.722,00 = 437,10
Te verrekenen omzetbelasting over inkoop speculaas: 6/106 x 2.351,38 = -133,10
Te verrekenen omzetbelasting over onkosten (kerstwens): 21/121 x 48,40 = -8,40
Per saldo te betalen omzetbelasting over het 4e kwartaal 2017: 295,60

 

Ontvangen donatie van de Bali Runners.

Na de oprichting van de stichting Loopgroep Bali Runners d.d. 6-2-2017 werd een donatie ontvangen van de Bali Runners ten bedrage van 3.430,35 euro. Dit bedrag was door de Bali Runners in het jaar 2016 opgehaald en gereserveerd voor de financiering van het volledige traject van selectie, operatie, revalidatie en fysiotherapie van drie kinderen, die in maart 2017 in Sumatra geopereerd werden. De betreffende drie kinderen zijn geopereerd en kunnen na de operatie voor het eerst goed lopen. Aangezien de operaties van de betreffende drie kinderen inmiddels gefinancierd zijn uit andere bronnen, is het bedrag van 3.430,35 euro thans beschikbaar voor het nieuwe project van de Bali Runners.

Ontvangen donaties in verband met de deelname aan hardloopwedstrijden en een kwart triatlon.

De Bali Runners proberen onder de vlag van de stichting Loopgroep Bali Runners geld in te zamelen via gesponsorde deelname aan hardloopwedstrijden en kwart triatlons. Daarbij gaan zij in hun streven heel ver.

Zo heeft een Bali Runner dit jaar de “Zestig kilometer van Texel “ gelopen, wat gezien zijn leeftijd (60 jaar) een uitzonderlijke prestatie is.

De oudste Bali Runner heeft in één maand de hele marathon (42 km.) gelopen, daarna een Bierloop (25 km.) in België en tenslotte de kwart triatlon van Oirschot. Dat hij daarna tekenen van overbelasting vertoonde, dat nam hij op de koop toe.

Verder heeft het complete bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners deelgenomen aan de kwart triatlon van Oirschot, wat ook uniek genoemd mag worden.

Een van de Bali Runners  heeft een boek over het leven op het eiland Bali geschreven, waarvan de opbrengst gaat naar het project van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Een andere Bali Runner heeft alle enveloppen met inhoud van zijn feest ter gelegenheid van zijn 71ste verjaardag gedoneerd aan de stichting Loopgroep Bali Runners.

Tenslotte zijn er een aantal Bali Runners die van hun getrainde kilometers 0,10 eurocent per kilometer doneren.

Al deze activiteiten hebben er zelfs toe geleid dat de stichting Loopgroep Bali Runners genomineerd is voor de verkiezing van de “Aanmoedigings- waarderingsprijs 2017” van het sportgala in Oirschot, dat zal worden gehouden op 27 januari 2018.

Overige ontvangen donaties.

De Bali Runners staan niet alleen in hun streven om kwetsbare kinderen in Indonesië te helpen. In hun korte bestaan hebben ze kennelijk al een goede naam opgebouwd. Bij elk evenement, waaraan zij deelnemen of dat zij zelf organiseren, is immers gebleken dat hun doelstelling gedragen wordt door een steeds groter wordend deel van de bevolking van de gemeente Oirschot en ver daarbuiten. Het feit, dat hardlopers zich inzetten voor kinderen die niet goed kunnen lopen, spreekt mensen duidelijk aan.

Intussen is het al een aantal keren voor gekomen dat stichtingen en andere organisaties spontaan de stichting Loopgroep Bali Runners als goede doel aanmerken voor hun eigen evenementen. De donatie van Atletiek Oirschot is daarvan een heel goed voorbeeld. Op deze manier ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen diverse stichtingen en dat is iets waarvan de Bali Runners een groot voorstander zijn. “Samen zijn we sterk”……

Beschikbaar bedrag per 31-12-2017

Uit het financiële overzicht blijkt dat er op 31-12-2017 een bedrag van 15.393,14 euro beschikbaar is voor de financiering van projecten, waarvoor financieel onderbouwde projectvoorstellen zullen worden ingediend door de betrokken stichtingen, die hulp verlenen aan de kinderen op Bali en Sumatra. Bij de vaststelling van dit bedrag is nog geen rekening gehouden met het te betalen bedrag aan omzetbelasting per 31-12-2017, zijnde 295,60 euro. Per saldo is er derhalve 15.393,14 – 295,60 = 15.097,54 euro beschikbaar.

Rekening houdende met de donaties, die waarschijnlijk zullen worden ontvangen in de eerste maanden van 2018, is er voldoende geld beschikbaar om het volledige traject van selectie, operatie, revalidatie, fysiotherapie, braces en gips, voor 15 kinderen te kunnen financieren.

De Bali Runners zijn trots op dit resultaat. Zonder de hulp van al hun sponsors en donateurs zou dit resultaat echter nooit mogelijk zijn geweest. Daarom willen zij bij deze iedereen bedanken, die aan dit resultaat een bijdrage heeft geleverd.

Oirschot, 2-1-2018
Kees Smetsers
Secretaris/penningmeester van de stichting Loopgroep Bali Runners

Bali Runners logo


deel deze pagina

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail