Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Financieel Jaarverslag 2018

 

Jaarverslag 2018 van de stichting Loopgroep Bali Runners. 

Op welke periode heeft dit verslag betrekking ?

De stichting Loopgroep Bali Runners is opgericht bij een notariële acte van 6-2-2017,  opgemaakt door Notaris A.J.A.M. Marks te Oirschot. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018.

 

Relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners.

De relevante gegevens van de stichting Loopgroep Bali Runners luiden als volgt:

Naam: Stichting Loopgroep Bali Runners
Datum van oprichting: 06-02-2017
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 8572.74.946
KVK-nummer: KVK Eindhoven 68036523
Statutair adres tot 1-10-2018: Bekersberg 4, 5688JN Oirschot
Statutair adres vanaf 1-10-2018: Andreasstraat 9a, 5091BC Oostelbeers
Email adres: smetserskees@hotmail.com
Website: www.balirunners.nl
Bankrekening nummer: NL34RABO 0316590371
Datum ingang ANBI-aanwijzing: 06-02-2017
Activiteiten omschrijving: Het werven van fondsen voor de financiering van projecten op Bali, dan wel andere eilanden in Indonesië, van stichtingen en andere organisaties, die zich bezig houden met de hulpverlening aan kinderen met een beperking.

 

Huidige samenstelling bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Naam: Functie: Bestuurslid vanaf:
Henk van Gerven Voorzitter 6-2-2017
Kees Smetsers Secretaris/penningmeester 6-2-2017
Henk van den Oord Bestuurslid 6-2-2017
Johan Pijnenburg Bestuurslid 6-2-2017
Antoinet Hems Bestuurslid 6-2-2017
Elia Deenen Bestuurslid 6-2-2017
Linda Timmermans Bestuurslid 1-5-2018
Piet van Oirschot Bestuurslid 1-5-2018

Op 6-2-2018 is het bestuurslid Rob Rebel uitgetreden.

Op 1-5-2018 zijn Linda Timmermans en Piet van Oirschot toegetreden tot het bestuur.

Realisatie besteding beschikbare gelden per 1-1-2018.

Blijkens het jaarverslag over het jaar 2017 was er op 1-1-2018 een bedrag van 15.097,54 euro beschikbaar voor de financiering van projecten in Indonesië, waarvoor door de betreffende stichtingen een projectvoorstel was ingediend.

Donatie aan stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra (10.850,00 euro)

Op 24-8-2018 werd aan de stichting Harapan Jaya Nederland een bedrag van 10.850,00 euro gedoneerd. Deze donatie was bestemd voor het project van de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya in Pemantangsiantar op het eiland Sumatra in Indonesië. Het bedrag van 10.850,00 euro heeft betrekking op de totale kosten van de operaties en revalidatie van 10 Indonesische kinderen, die een loopbeperking hadden en op genoemd project zijn geopereerd. Ter zake van deze donatie werd in Aerdenhout aan Zuster Jeannette van Paassen, oprichtster van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, een cheque overhandigd van 10.850,00 euro.

De 10 Indonesische kinderen zijn in maart 2018 op het project van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya geopereerd door een team van  één Belgische en drie Nederlandse orthopedisch chirurgen. Na de geslaagde operaties hebben alle 10 kinderen een revalidatietraject doorlopen, dat eindigde omstreeks juli 2018. Hierna hebben deze kinderen de eerste stappen van hun leven kunnen zetten c.q. voor het eerst goed kunnen lopen, rennen en spelen met hun vriendjes.

Huub van der  Heide, een van de orthopedisch chirurgen, had bij zijn vertrek naar Sumatra van de Bali Runners loopshirts meegekregen voor de te opereren kinderen. Op de hierna volgende foto hebben de kinderen de Bali Runners loopshirts aan.

De Bali Runners ontvingen van de contactpersoon bij de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra een eindafrekening, waarop de kosten van de operaties van de betreffende 10 kinderen zijn samengevat. Op basis van deze samenvatting en aanvullende informatie is het bedrag van 10.850,00 euro gedoneerd.

De Bali Runners zijn heel blij met de wijze, waarop de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya vóór, tijdens en na de operatie, de stichting Loopgroep Bali Runners heeft voorzien van foto’s en andere informatie omtrent de geopereerde kinderen.

 

Donatie aan stichting Stepping Stones Bali (1.500,00 euro)

Op 2-10-2018 werd een bedrag van 1.500,00 euro gedoneerd aan de stichting Stepping Stones Bali, die statutair is gevestigd in Oirschot. Deze donatie was bestemd voor de operatie van een Balinees meisje, dat een loopbeperking had en door Marjanne Oomen, oprichtster van de stichting Yayasan Stepping Stones Bali in Lovina op Bali, was geselecteerd voor een operatie. Het betreffende meisje, ze heet Novi, was samen met de tien eerder genoemde kinderen geopereerd op het project van Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya en heeft daarna samen met de andere kinderen een revalidatietraject gevolgd.

Tijdens een bezoek van Bali Runner Kees Smetsers aan het project van Stepping Stones in Lovina op Bali, vertelde Novi, die daar aan haar revalidatieproces bezig was, dat haar leven na de operatie totaal veranderd was. Ze kon nu voor het eerst in haar leven goed gaan lopen en ze besefte hoe belangrijk dat voor haar toekomst was. Met tranen in haar ogen bedankte ze de Bali Runners en alle sponsors, die haar een kans op een beter leven hadden gegeven.

Novi heeft kort na haar operatie en revalidatie een baan gekregen in een restaurant. Dit is een heel mooi voorbeeld waartoe een operatie van een kind, dat een loopbeperking heeft, kan leiden.

 

Reservering voor stichting Stepping Stones Bali (3.000,00 euro)

Naast de hiervoor genoemde donaties van 10.850,00 euro en 1.500,00 euro, heeft het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners van het beschikbare bedrag per 1-1-2018 een bedrag van 3.000,00 euro gereserveerd voor het klompvoetproject van de stichting Yayasan Stepping Stones Bali. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om via onderwijs en bijscholing de hulpverlening op Bali aan kinderen met een fysieke beperking op een hoger niveau te brengen. In het kader van het klompvoetproject worden consultatiebureaus, vroedvrouwen, artsen en chirurgen bezocht met de bedoeling om een situatie tot stand te brengen waarbij de hulpverleners bij een geboorte van een kind met een loopbeperking direct passende maatregelen nemen, waardoor een operatie vaak niet nodig is. In de meeste gevallen kan zo’n kind geholpen worden met een correctie via fysiotherapie, een brace en/of gips.

De Bali Runners vinden het klompvoetproject van de stichting Yayasan Stepping Stones Bali heel belangrijk en hebben daarom genoemd bedrag gereserveerd. Uitbetaling zal plaats vinden als door het bestuur van de stichting Yayasan Stepping Stones Bali, c.q. Stepping Stones Bali in Nederland, een voorstel is ingediend wat voldoet aan de criteria van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Doelstelling voor het jaar 2018.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft zich voor het jaar 2018 tot doel gesteld om zoveel gelden in te zamelen dat, net als het voorgaande jaar, een groot aantal kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking geholpen kunnen worden en een betere toekomst kunnen krijgen.

De acht hardlopers uit Spoordonk, Oostelbeers en Best, die samen het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners vormen, hebben in 2018  getracht dit doel te bereiken door middel van gesponsorde deelname aan hardloopwedstrijden en een triatlon, alsmede andere acties, zoals bijvoorbeeld de verkoop van pakketten speculaasbrokken en de organisatie van een eigen wedstrijd, te weten de Groene Woud Lente Trail.

 

Samenvatting van de activiteiten van de stichting Loopgroep Bali Runners in het jaar 2018.

In het jaar 2018 heeft de stichting Loopgroep Bali Runners via de volgende activiteiten getracht geld in te zamelen om haar doel te kunnen bereiken:

 • Deelname aan hardloopwedstrijden;
 • Deelname aan trails;
 • Deelname aan kwart triatlon Oirschot;
 • Tien eurocent per getrainde kilometer;
 • Verkoop van pakketten speculaasbrokken;
 • Samenwerking met andere organisaties, waaronder Atletiek Oirschot;
 • Organisatie van een eigen recreatief wandel- en hardloopevenement, te weten de Groene Woud Lente Trail.

De Bali Runners hebben vastgesteld dat sponsoring via deelname aan wedstrijden steeds moeilijker wordt en daarom hebben zij het accent verlegd naar andere activiteiten.

 

Groene Woud Lente Trail

De Groene Woud Lente Trail was een idee van voorzitter Henk van Gerven en is gehouden op zondag 29 april 2018. De trail werd georganiseerd in samenwerking met Atletiek Oirschot. Naast financiële opbrengst voor het project van de stichting Loopgroep Bali Runners, leverde dit evenement ook heel veel goodwill op.

Daarom is besloten om samen met Atletiek Oirschot op zondag 14 april 2019 opnieuw een Groene Woud Lente Trail te organiseren. Deze keer zal deze trail plaats vinden in het unieke natuurgebied Kampina, gelegen tussen de gemeenten Oisterwijk, Boxtel en Oirschot. Natuurmonumenten, beheerder van dit natuurgebied,  heeft toestemming verleend. De start en finish zullen zijn bij Zorgboerderij Het Scheiend, Nieuwedijk 51 te Oirschot. Meer informatie omtrent deze trail is te vinden op de pagina Groene Woud Lente Trail van de website www.balirunners.nl en op de pagina “onze wedstrijden” van de website www.atletiekoirschot.nl.

Balans per 1-1-2018.

Rekening courant bank 93,14 Te betalen omzetbelasting 295,60
Spaarrekening bank 15.300,00 Beschikbaar voor projecten 15.097,54
Totaal 15.393,14 15.393,14

Balans per 31-12-2018.

Rekening courant bank 180,78 Te betalen omzetbelasting 0,00
Spaarrekening bank 22.960,08 Reserve voor klompvoetproject Stepping Stones Bali 3.000,00
Reserve voor operatieproject Harapan Jaya en/of andere
stichtingen 20.140,86
Totaal 23.140,86 23.140,86

Overzicht van ontvangsten en uitgaven in het jaar 2018.

Ontvangsten: Uitgaven:
Winst Lente Trail 572,50
Tien cent per kilometer 231,20
Rente bank 0,08 Bankkosten 140,12
Shirts geopereerde kinderen 145,20
Verkochte speculaas 7.319,03 Ingekochte pakketten speculaas 2.460,17
Omzetbelasting op verkopen 438,97 Omzetbelasting op inkopen 147,63
Donaties speculaasproject 674,20
Omzetbelasting 2018 291,00
Omzetbelasting 2017 295,00
Donaties 14.340,86
Donatie aan Harapan Jaya 10.850,00
Donatie aan Stepping Stones 1.500,00
Toename  beschikbaar tegoed 7.747,72
Totaal: 23.576,84 23.576,84

 

Samenvatting beschikbaar tegoed op balans.

Beschikbaar tegoed op balans per 1-1-2018 15.393,14
Toename 7.747,72
Beschikbaar tegoed op balans per 31-12-2018 23.140,86

 

Toelichting op overzicht ontvangsten en uitgaven in het jaar 2018.

Groene Woud Lente Trail 2018

Totaal Atletiek Oirschot Bali Runners
Inschrijfgeld via Iban 2005,00 2005,00
Na inschrijvingen 998,00 998,00
Totaal ontvangen 3003,00 3003,00
Fair Sports (medailles) -870,00 -870,00
Herberg De Schutskuil (uitsmijters) -988,00 -988,00
Resultaat 1145,00

Op basis van bovenstaand overzicht bedroeg het resultaat voor de stichting Loopgroep Bali Runners: 50% van 1.145,00 euro = 572,50 euro. Atletiek Oirschot heeft een mooi gebaar gemaakt door in het kader van de Groene Woud Lente Trail een donatie van 250,00 euro te doen aan de stichting Loopgroep Bali Runners.

De stichting Loopgroep Bali Runners heeft in het afgelopen jaar met Atletiek Oirschot een vriendschapsband opgebouwd. De samenwerking bij de organisatie van de Groene Woud Lente Trail is daarvan een van de gevolgen. Een aantal Bali Runners is ook lid van Atletiek Oirschot en neemt samen met atleten van Atletiek Oirschot deel aan hardloopwedstrijden en hardloopevenementen, zoals bijvoorbeeld de Urban Trail in Eindhoven. De Bali Runners verwachten ook in de toekomst veel van deze samenwerking.

 

Tien cent per getrainde kilometer

Een aantal Bali Runners heeft 0,10 eurocent per getrainde kilometer gedoneerd. Dit bracht in totaal 231,20 op.

 

Speculaasproject

Hieronder volgt een samenvatting van de cijfers van het speculaasproject.

Aantal Bedrag
Verkochte pakketten 3879 7758,00
Weggegeven bij verkoop 53 0,00
Weggegeven aan Voedselbank 56 0,00
Weggegeven aan arme bejaarden op platteland van Polen 404 0,00
Gereserveerd voor komende projecten 28 0,00
Totale opbrengst (inclusief omzetbelasting) 4420 7758,00
Totale inkoopwaarde (inclusief omzetbelasting) 4420 2607,80
Netto opbrengst (inclusief omzetbelasting 5.150,20
Ontvangen donaties (zie overzicht donaties) 672,20

Ter zake van de verkoop van speculaas werd de volgende aangifte omzetbelasting gedaan:

Verschuldigd: 6/106 x 7.758,00 = 439,13 -0,13 439,00
Aftrekbaar: 6/106 x 2.607,80 = -147,63 -0,37 -148,00
Aan te geven: 291,50 -0,50 291,00

 

Bankkosten

De bankkosten bedroegen 145,20 euro. Tegenover deze kostenpost stond een ontvangen donatie van de Rabobank Clubkas Campagne van 1.055,36 euro (zie overzicht donaties).

 

Kosten shirts geopereerde kinderen

De stichting Loopgroep Bali Runners heeft de geopereerde Indonesische kinderen en hun hulpverleners moreel ondersteund via het ter beschikking stellen van Bali Runners loopshirts. Dit heeft grote indruk gemaakt op de betreffende kinderen en hun hulpverleners.

 

 

 

Ontvangen donaties

In de loop van het jaar 2018 is gebleken dat de stichting Loopgroep Bali Runners steeds vaker wordt ondersteund door bedrijven, organisaties en stichtingen. Dit is een verheugende ontwikkeling, die aantoont dat de stichting Loopgroep Bali Runners veel goodwill heeft. Hieronder volgen enkele voorbeelden van grote donaties.

Donatie door Kringloop Handmelken Best 3.500,00
Donatie door het blad Happinez 2.800,00
Donatie door de stichting Sterk Huis 2.265,00
Donatie door organisatie Soepwandeling 1.250,00
Donatie door Rabobank Clubkas Campagne 1.055,36
Donatie door Atletiek Oirschot 250,00
Subtotaal: 11.120,36
Overige donaties 3.220,50
Totaal: 14.340,86

In het kader van de bescherming van de privacy van de privépersonen, die een donatie hebben gedaan, is het bedrag van 3.220,50 euro niet nader gespecificeerd.

 

Beschikbaar bedrag per 31-12-2018

Uit dit financiële jaarverslag blijkt dat er op 31-12-2018 een bedrag van 23.140,86 beschikbaar is voor de financiering van projecten, waarvoor financieel onderbouwde projectvoorstellen zullen worden ingediend door de betrokken stichtingen, die hulp verlenen aan de kinderen op de projecten in Bali en Sumatra.

Rekening houdende met de reservering van een donatie van 3.000,00 euro voor het klompvoetproject van de stichting Yayasan Stepping Stones Bali is er 20.140,86 beschikbaar voor een donatie aan de stichting Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya op Sumatra (en mogelijk andere stichtingen) om het volledige traject van selectie, operatie en revalidatie voor en groot aantal kinderen kunnen financieren. Nadat door Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya ( en mogelijk andere stichtingen) een projectvoorstel is gedaan zal bij een eerstvolgende bestuursvergadering  hierover een beleidsbeslissing worden genomen.

Het aantal kinderen, dat van het bedrag van 20.140,86 geholpen kan worden, is afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de aard van de beperking van het betreffende kind ?
 • Is er sprake van een enkelvoudige of meervoudige beperking ?
 • Moet het betreffende kind worden overgevlogen naar de locatie, waar de operatie en de daarop volgende revalidatie wordt uitgevoerd ?
 • Moeten de ouders van het betreffende kind tijdens de duur van de operatie en de revalidatie van hun kind aanwezig zijn bij hun kind ?

De Bali Runners zijn blij dat zij er in geslaagd zijn om de kosten voor het jaar 2018 te beperken tot de bankkosten en de kosten van de Bali Runners shirts voor de geopereerde kinderen. Hun doelstelling, om alle binnen gekomen donaties volledig te bestemmen voor het goede doel, is hiermee nagenoeg voor 100% bereikt.

De Bali Runners voelen zich verantwoordelijk voor een goede besteding van het geld, dat door sponsors is gedoneerd, en hopen dat dit financiële jaarverslag voldoende transparantie biedt aan de sponsors. Uiteraard zijn zij altijd bereid om vragen aangaande dit financiële jaarverslag te beantwoorden.

De Bali Runners zijn trots op het resultaat van het jaar 2018.  Zonder de hulp van al hun sponsors en donateurs zou dit resultaat echter nooit mogelijk zijn geweest. Daarom willen zij bij deze iedereen bedanken, die aan dit resultaat een bijdrage heeft geleverd.

Oirschot, 14-1-2019

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners

 

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail